Počet záznamů: 1  

Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí

 1. 1.
  0502795 - SOÚ 2019 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Linková, Marcela - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Maříková, Hana - Tenglerová, Hana - Vohlídalová, Marta
  Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí.
  [Academics 2018: Proposals for Measures to Support Equality in Research and Higher Education Environment.]
  1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 24 s. ISBN 978-80-7330-334-1; ISBN 978-80-7330-335-8
  Grant ostatní: Evropská unie, Evropský sociální fond(CZ) CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571
  Klíčová slova: Research careers * human resources * gender equality
  Obor OECD: Sociology

  Tento dokument je výsledkem projektu Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti, který v letech 2017 a 2018 realizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571). Cílem projektu byla příprava návrhů opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro státní orgány a další klíčové státní aktéry vědních politik s národní působností (MŠMT, Úřad vlády, RVVI, GA ČR, TA ČR aj.). Cílí též na management vysokoškolských a výzkumných organizací a jejich zastřešující organizace (Česká konference rektorů, Akademie věd České republiky). Dokument je také určen pro vládní orgány, které mají v gesci oblast rovnosti žen a mužů (Oddělení rovnosti žen a mužů vlády ČR). Návrhy vychází z toho, že pro úspěšnou realizaci předkládaných opatření je potřeba součinnost orgánů státní správy se samotnými výzkumnými a vysokoškolskými organizacemi, zároveň též zdůrazňuje roli a odpovědnost vedoucích pracovníků a pracovnic výzkumu a vývoje.
  Dokument nejprve představuje základní statistické údaje o zastoupení žen a mužů v českém výzkumu jako podkladová empirická data o trendech vzdělávání a zaměstnanosti žen a mužů ve vědě. V další části dokument shrnuje rámec českých veřejných politik v oblasti rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti. Následuje přehled hlavních zjištění z výzkumu. Na jejich základě jsou definovány strategické cíle a konkrétní opatření, která jsou členěna dle klíčových aktérů, jimž jsou tato doporučení směřována. V přílohách jsou představena hlavní zjištění z jednotlivých částí výzkumu.  This document is an outcome of the research project Analysis of Barriers to and Support Strategy for Gender Equality in Science and Research implemented in 2017 and 2018 by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences as part of the Operational Programme Employment (Reg. No. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_02 8/0003571).
  The objective of the project was to develop recommendations for action to advance gender equality in research and development for the state administration and other key national players in research policy-making (the Ministry of Education, Youth and Sports, the Research, Development and Innovation Council, the Czech Science Foundation, the Technology Agency of the CR). Additional measures have been developed for higher education and research institutions and their umbrella organisations (Czech Rectors' Conference, the Czech Academy of Sciences). Moreover, the document aims to serve government bodies responsible for gender equality agendas (the Gender Equality Department of the Government of the CR). The measures have been proposed on the assumption that for their successful implementation it is necessary to ensure synergy between the state administration and research and higher education institutions. Due emphasis is also placed on the role and responsibility of senior researchers.

  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294679

   
   
Počet záznamů: 1