Pravidla repozitáře

Institucionální repozitář AV ČR (IR AV)

 1. Co je to institucionální repozitář AV ČR?
 2. Kdo může ukládat plné texty do IR AV?
 3. Jaké plné texty se ukládají do IR AV?
 4. Jaká je metodika ukládání plných textů?
 5. Jak poznám, že je plný text uložen u záznamu?
 6. Za jakých podmínek mohu získat plný text?
 7. Jaká jsou pravidla pro další nakládání se staženými plnými texty

 1. Co je to Institucionální repozitář AV ČR?

  Institucionální repozitář AV ČR slouží k archivaci publikovaných výsledků vědeckých pracovníků ústavů Akademie věd. Pro vybudování repozitáře byl využit systém pro evidenci publikační činnosti ASEP/ARL, což je databáze záznamů o výsledcích základního výzkumu v Akademii věd ČR – publikacích a dalších informačních výstupech. Repozitář vznikl v roce 2012 jako nadstavba bibliografické databáze ASEP, ve které jsou uloženy bibliografické záznamy pracovišť již od roku 1993. Ke každému bibliografickému záznamu v této databázi je možno uložit plný text.

 2. Kdo může ukládat plné texty do IR AV?

  • Zpracovatelé ústavů jsou následně proškoleni a nadále metodicky vedeni pracovníky KNAV.
  • Autoři mohou ukládat sami plné texty ke svým bibliografickým záznamům po domluvě se zpracovatelem svého pracoviště.
 3. Jaké plné texty se ukládají do IR AV?

  Institucionální repozitář AV ČR slouží k archivaci publikovaných zaměstnaneckých děl.

  Pod pojmem zaměstnanecké dílo rozumíme dílo, které „autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem“.
  Podle současného autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb.) náleží u zaměstnaneckého díla autorovi osobnostní autorská práva, ale „není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva“. Vykonává-li tedy zaměstnavatel majetková práva autorská, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování, překladu, uvádění díla na veřejnost pod jménem zaměstnavatele, nebylo-li dohodnuto s autorem jinak.

 4. Jaká je metodika ukládání plných textů?

  Metodickou podporu při ukládání plných textů zajišťuje Knihovna AV ČR. Metodické pokyny pro zpracovatele a vědecké pracovníky, kteří mají vytvořen účet „myASEP“ poskytne zpracovatel pracoviště.

 5. Jak poznám, že je plný text uložen u záznamu?

  Připojený plný text je zveřejněn v on-line katalogu Institucionálního repozitáře AV ČR.

  U každého plného textu jsou zobrazeny informace o jeho dostupnosti, velikosti souboru, počtu stažení a verzi.

  PT v IPAC

 6. Za jakých podmínek mohu získat plný text?

  Existují čtyři možnosti uložení plného textu v Institucionálním repozitáři AV ČR.

  Veřejně přístupný – plný text díla je přístupný pro všechny uživatele Institucionálního repozitáře AV ČR. (přístup povolen)

  Veřejně přístupný s embargem – plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí určité doby. Do této doby je na vyžádání.

  Přístupný pro ústav – plný text díla je přístupný přihlášeným zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

  Nepřístupný – plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

 7. Jaká jsou pravidla pro nakládání se staženými plnými texty?

  Díla uložená v Institucionálním repozitáři AV ČR jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

  Uživatel je oprávněn užít toto dílo pouze pro svou osobní potřebu za podmínky, že účelem užití není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

  Uživatel je dále oprávněn užít dílo v mezích bezúplatné zákonné citační licence podle § 31 autorského zákona za podmínky, že bude uvedeno jméno autora, název díla a pramen.
  § 31 autorského zákona umožňuje:

  1. užít v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
  2. užít výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby, za podmínky, že takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
  3. užít dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, pokud užitím nebude přesažen rozsah odpovídající sledovanému účelu.

  Uživatel může dílo užít za podmínky, že toto užití není rozporu s běžným způsobem užití díla a tímto užitím díla nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

  Užít dílo jinak může uživatel jen s předchozím souhlasem oprávněného nositele autorových majetkových práv k dílu.


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.