Počet záznamů: 1  

Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství

 1. 1.
  0509011 - HÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Dvořáčková-Malá, Dana - Sterneck, Tomáš - Holý, Martin - Zelenka, Jan - Čechura, J. - Slavíčková, P. - Blechová-Čelebić, Lenka - Velková, Alice - Mašková, Pavlína - Pilná, V. - Šimůnek, Robert - Bravermanová, M. - Doležalová, Eva - Valentová-Bobková, Kateřina
  Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství.
  [Children and childhood. From the Middle Ages to the threshold of the Enlightenment.]
  Praha: Historický ústav, 2019. 693 s. ISBN 978-80-7286-333-4
  Grant CEP: GA ČR GA15-02196S
  Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985955
  Klíčová slova: child * children * childhood * Middle Ages * Modern Period * family * upbringing * education * law * literature * bastards * orphans * clothing * church * diet * toys
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (FLU-F)
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)

  Publikace se věnuje tématu života děti jak ve středověku, tak v raném novověku, resp. až do počátku 18. století, tzv. na práh osvícentsví v českých zemích. Hlavní otázky, které si autoři položili, byly rozděleny do dvou částí. Na jedné straně byly vymezeny dobové názory na děti (naučné texty, literatura, právo), na straně druhé pak konkrétní doklady o životě dětí. Ve druhém případě byl dětský svět představován s ohledem na odlišnosti každé sociální vrstvy, a to v rodině, následně při výchově a vzdělávání a konečně i při ochraně dětí ve výjimečných sitauacích (sirotci, levobočci, zločiny). Publikace byla připravena jako výpravna kniha s bohatým obrazovým doprovodem, který poukázal na hračky, oděvy i předměty každodenní potřeby od středověku až na práh osvícenství.

  The publication deals with the topic of the life of children both in the Middle Ages and in the Early Modern Period, i.e. until the beginning of the 18th century, the so-called threshold of the Enlightenment in the Czech lands. The main questions posed by the authors were divided into two parts. On the one hand, period views on children (educational texts, literature, law) were defined, and on the other hand, the concrete evidence of children’s life. In the second case, the world of children was presented with regard to the differences of each social class, namely in the family, then in upbringing and education, and finally in the protection of children in exceptional situations (orphans, bastards, crimes). The publication was prepared as a narrative book with a rich pictorial accompaniment, which pointed to the toys, clothing and objects of everyday needs from the Middle Ages up to the threshold of the Enlightenment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299826