Počet záznamů: 1  

Zlomek knihy vydání, v níž jsou jména Židů. “Nově objevený” rukopisný zlomek kupeckého rejstříku a jeho výpověď pro pražský obchod ve středověku

 1. 1.
  0488541 - FLÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Musílek, Martin
  Zlomek knihy vydání, v níž jsou jména Židů. “Nově objevený” rukopisný zlomek kupeckého rejstříku a jeho výpověď pro pražský obchod ve středověku.
  [Fragment of a book of expenditures containing the names of Jews. The “newly discovered” manuscript fragment of a merchant’s book and what it tells us about trade in medieval Prague.]
  Pražský sborník historický. -, č. 44 (2016), s. 141-166. ISSN 0555-0238
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Prague * Prague’s Old Town * business and trade * merchant books * merchant registers * manuscript fragment * Jews * Jewish Town * collateral * urban elites
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Nově objevený rukopisný zlomek je dnes uložen v Národní knihovně v Praze pod signaturou XXIV A 5. Přestože doposud nebyl zcela neznámý, krátké katalogové záznamy jej doposud označovaly pouze jako “zlomek knihy vydání, v níž jsou jména Židů”. Neurčitě byl datován do 14. století bez určení provenience. Na základě rozboru a komparace s dalšími rukopisnými zlomky kupeckých knih se zdá, že se jednalo o kupecký rejstřík, který byl některým ze staroměstských kupců použit pouze pro jeden konkrétní obchod s ložním prádlem. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že po dokončení obchodu už byl nepotřebný a již na počátku 15. století byl využit do vazby jiného rukopisu. Dotyčný měšťan buďto vykupoval od židovských věřitelů propadlé zástavy ložního prádla, nebo přímo vyplácel doposud nevyzvednuté zástavy. Vzhledem k vykoupenému množství se patrně nejednalo o výkup pro vlastní potřebu, ale nejspíše pro další obchod. Uvedené částky nasvědčují tomu, že se nejednalo o drobného kupce, ale pravděpodobněji o nějakého zámožnějšího staroměstského měšťana. Mohlo se jednat o kramáře nebo krčmáře, vyloučit nelze ani dvorského dodavatele. Dataci rukopisného fragmentu lze na základě určení filigránu a paleografického rozboru zpřesnit do rozmezí let 1394 až 1397. Nově objevený zlomek je v mnohém unikátní. Ukazuje totiž, že v pražském prostředí byly písemně zaznamenávány také běžné každodenní obchody, které svým rozsahem přesahovaly možnost pouhého zapamatování. Přitom se jedná o nejstarší známý doklad, který zachycuje Židovské Město pražské po velkém pogromu 1389. Buďto bylo znovuobnovení pražské osady velice rychlé, nebo zmiňovaný pogrom zdaleka neměl pro židovské osídlení tak velké dopady, jak soudila dosavadní literatura.

  The “newly discovered” manuscript fragment is today stored at the National Library in Prague under catalogue number XXIV A 5. Although it was not entirely unknown before, its brief catalogue entries labeled it merely as a “fragment of a book of expenditures containing the names of Jews.” It was roughly dated to the 14th century, with no determination of its provenience. Based on an analysis and comparison with other manuscript fragments of merchant books, it would appear to be a merchant’s register used by an Old Town merchant for just one particular transaction involving bed linens. This theory is further supported by the fact that it was no longer needed once the transaction had been concluded, and by the early 15th century it was used for the binding of another manuscript. The burgher in question either purchased the right to collect forfeited collateral of bed linens from Jewish creditors or directly purchased the uncollected collateral. In view of the amount purchased, this was apparently not a purchase for personal use, but in all likelihood for further resale. The monetary amounts indicate that it was not a small-scale merchant, but more likely a wealthy Old Town burgher. It might have been a shopkeeper or innkeeper, although we cannot rule out a supplier to the royal court. Based on the watermark and a paleographic analysis, the manuscript fragment can be dated to the period of 1394–1397. The newly discovered fragment is in many ways unique. For instance, it shows that merchants in Prague made written records even of ordinary everyday transactions whose size exceeded the possibilities of memory alone. It is also the oldest known record of Prague’s Jewish Town following the great pogrom of 1389. Either the renewal of the Prague community proceeded very quickly or the pogrom did not have as great an impact on Jewish settlement as the previous literature has thought.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283121

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.