Počet záznamů: 1  

Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci

 1. 1.
  0488377 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Poukarová, Petra
  Soudržnost mluvených textů.
  [Cohesiveness in spoken texts.]
  Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 135-148. ISBN 978-80-7494-365-2
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: cohesiveness * coherence * cohesion * spontaneous spoken Czech * written texts * interaction * communication situation * communication framework
  Obor OECD: Linguistics

  Příspěvek se zaměřuje na problematiku koherence v dialogu českých mluvčích. Popisují-li gramatiky koherenci textů, zamýšlí se zevrubně nad texty psanými, popis mluvených je zúžen na označení „méně koherentní“. Jak v případě mluvených, tak i psaných komunikátů však jejich autoři směřují ke stejnému cíli – podat recipientovi ucelené sdělení, uzavřený rámec a naplnit tak svůj komunikační záměr. Soudržnost mluvených textů je ovlivněna komunikační situací: spontánní dialog je vzájemnou interakcí mluvčích a ti všichni se mohou na rozvíjení tématu různou měrou podílet. Příspěvek vychází z korpusu mluvené češtiny ORAL2013 a zaměřuje se na případy soudržnosti ve třech typech situace: mluvčí buduje svoji repliku, tzn. jde v omezeném pohledu o monolog, mluvčí je přerušen a vystřídán druhým a následně pokračuje v tématu, a konečně všichni účastníci hovoru se podílejí na formování textu sdělení. Cílem je ukázat, jaké prostředky (opakování, dokončování syntaktických struktur, intonace, částice...) mluvčí k vytvoření soudržného sdělení využívají.

  This paper focuses on the topic of coherence in the dialogue of Czech speakers. When describing coherence of texts, grammar books focus thoroughly on written texts, description of spoken texts is narrowed to the specification „less coherent“. In case of spoken and written utterances, however, the authors aim to the same goal - to bring recipients complete information, closed framework, and thus fulfill their communicative intention. Coherence of spoken texts is affected by communication situation: spontaneous dialogue is interaction between speakers and all of them can participate in developing the main topic. This paper is based on a corpus of spoken Czech ORAL2013 and focuses on coherence in three types of situation: one speaker exposes his turn, ie. it may be viewed as a monologue, speaker is interrupted by the second one who takes the floor, then the first speaker continues to his telling, and finally, all participants of dialogue produce the text (and its topic) together. The aim of this paper is to show what resources (repetition, completion of syntactic structures, intonation, particles ...) speakers use to create a coherent text.

  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282979

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.