Počet záznamů: 1  

Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě

 1. 1.
  0486617 - EÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pauknerová, K. - Woitsch, Jiří
  Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě.
  [Memory carriers or sources of falce ideas? Educational trails in the Czech Republic in ethnological perspective.]
  Studia Ethnologica Pragensia. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 66-95. ISSN 1803-9812. E-ISSN 2336-6699
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: educational trails * landscape * memory * content analysis * walking * tourism * ethnology
  Obor OECD: Antropology, ethnology

  Naučné stezky jsou zpravidla vyznačkované turistické trasy vedené přírodně nebo kulturně pozoruhodnými místy, v nichž jsou vybrány některé významné jevy a objekty, které jsou zvláště vysvětleny. Příspěvek je jednak „uvedením do problematiky“ etnologického a antropologického studia naučných stezek, jednak demonstrací jednoho z možných interpretačních přístupů k naučným stezkám prostřednictvím případové studie zaměřené na obsah dvou stezek ve středních a západních Čechách. Výchozí metodou studie je obsahová analýza příslušných naučných stezek. Cílem je jednak ověření „pravdivosti“ faktů, které jsou na stezkách prezentovány, jednak zjištění, jakou roli sehrávají nebo mohou sehrávat příslušné stezky při poznávání a vnímání kulturních (zejména historických) a přírodních jevů turisty a dalšími „uživateli“ těchto stezek. Ve studii se pokoušíme ověřit hypotézu o odlišném pojetí prezentace historických událostí a historické kulturní krajiny v oblastech postižených odsunem německojazyčného obyvatelstva po 2. světové válce a tradičně „českých“ oblastech vnitrozemských, kde k transferu nedošlo. Na teoretické rovině vychází příspěvek především z kritických epistemologických pozic antropologie krajiny a historické etnologie, historického a etnologického studia paměti a částečně z recentních etnologických prací věnovaných vztahu turismu a historické paměti ve středovýchodní Evropě.

  Educational trails are marked tourist trails placed in naturally or culturally remarkable places where selected significant phenomena and objects are specifically explained. The study is, on one hand, introduction into the ethnological study of educational trails and, on the other hand, demonstration of one of the possible interpretative approaches to this phenomenon through a case study focused on the content of two trails in central and western Bohemia. The initial method of the study is content analysis of relevant educational trails. The aim is both to verify the „truth“ of the facts presented on the trails, and to find out what role they play or can play in identifying and perceiving cultural (especially historical) and natural phenomena by tourists and other „users“ of these trails. In the study, we try to verify the hypothesis of a different concept of the presentation of historical events and historical cultural landscape in the areas affected by the transfer of the German-speaking population after Second World War and traditionally Czech inland areas where the transfer did not take place. On the theoretical level, the contribution is based mainly on the critical epistemological positions of the anthropology of landscape and historical ethnology, historical and ethnological study of memory and partly of the recent ethnological works devoted to the relationship of tourism and historical memory in Central Eastern Europe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282264

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.