Počet záznamů: 1  

Ke koncepci celonárodního nářečního slovníku

 1. 1.
  0484331 - ÚJČ 2018 RIV RU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová, Stanislava
  Ke koncepci celonárodního nářečního slovníku.
  [On the conception of a nationwide dialectal dictionary.]
  Slavjanskaja dialektnaja leksikografija 2. Vol. 2. Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija, 2016 - (Myznikov, S.), s. 100-116. ISBN 978-5-4469-1064-9.
  [Slavjanskaja dialektnaja leksikografija. Sankt-Peterburg (RU), 20.10.2014-25.10.2014]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Klíčová slova: Czech studies * dialectology * dialectal lexicography * the concept of dialectal dictionary
  Obor OECD: Linguistics

  Příspěvek přináší dosud nejobsáhlejší informace o koncepci Slovníku nářečí českého jazyka, který vzniká v brněnském dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a který zpracovává relativně úplnou lexikální zásobu všech dialektů českého národního jazyka. Autorský tým navazuje na zkušenosti s pracemi na Českém jazykovém atlasu a na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. V roce 2015 končí úvodní, pětileté období projektu Slovníku. Během něj byl zpracován heslář, paralelně byla vytvářena koncepce a zpracovávána hesla s počátečním písmenem A–C (cca 8 tisíc hesel). Primární podoba Slovníku je elektronická, zároveň je připravován podklad pro podobu tištěnou (knižní). Příspěvek informuje o přípravných pracích, o materiálových zdrojích a jejich průběžném rozšiřování. Pozornost se soustředí na strukturu heslového odstavce: na heslové záhlaví (na podobu lemmatu a zjištěných variant - zvlášť se upozorňuje na princip tvorby lemmatu u slov cizího původu), na typy heslového záhlaví, na metody užívané při definici významu, při uvádění dokladů a jejich typů a na způsob uvádění lokalizace (do určité obce nebo regionu), pojednává se o principu hnízdování (v tomto slovníku se týká podřazování slov, která jsou k základnímu heslovému slovu v onomaziologickém vztahu modifikačním). Přínosem pro lexikografickou praxi je zamýšlené interaktivní propojení s Českým jazykovým atlasem a Slovníkem pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Pro orientaci jsou připojeny ukázky hesel.

  The papers provides so far the most comprehensive information about the conception of the Dictionary of the Czech Language Dialects, which is developed in the Brno dialectological department of the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic, and which compiles relatively complete vocabulary of all dialects of the Czech national language. The authorial team builds upon experience from the work on the Czech Language Atlas and the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms. The initial, five-year period of the Dictionary project ends in 2015. During the period the team has compiled a glossary - at the same time it has worked up the conception and entries beginning with letters A–C (cca. 8,000 entries). The Dictionary will primarily be published in the electronic form, but at the same time materials for the printed (monograph) version are being prepared. The paper informs about the preparatory work, about source materials and their continuous enlargement. Attention is paid to the structure of a dictionary entry. The paper discusses the entry heading (the form of lemma and found variants - emphasis is especially given to the principle of lemma formation in words of foreign origin), types of entry heading, methods used in definitions of meaning, the way of providing records of the words and types of records, and the way of providing the localization (in some village or region). Moreover, it deals with the principle of nesting (in the dictionary it concerns the subordination of words which are in the modifying onomasiological relation with the main entry word). The project will contribute to the lexicological work with its planned interactive interconnection with the Czech Language Atlas and the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms. Several samples of entries are appended for illustration.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282132

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.