Počet záznamů: 1  

Radarová klimatologie letních srážek s ohledem na orografii České republiky

 1. 1.
  0476919 - UFA-U 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bližňák, Vojtěch - Müller, Miloslav - Kašpar, Marek
  Radarová klimatologie letních srážek s ohledem na orografii České republiky.
  [Radar-based summer precipitation climatology with respect to orography in the Czech Republic.]
  Sborník příspěvků z konference pořádané Českým hydrometeorologickým ústavem a Českou meteorologickou společnost. Praha: Českým hydrometeorologický ústav a Česká meteorologická společnost, 2017 - (Lipina, P.), s. 162-165. ISBN 978-80-87577-68-4.
  [120 let meteorologických měření a pozorování na Lysé hoře. Lysá hora (CZ), 14.06.2017-15.06.2017]
  Grant CEP: GA ČR GA17-23773S; GA MZe(CZ) QJ1520265
  Institucionální podpora: RVO:68378289
  Klíčová slova: weather radar * rain gauges * adjustment * precipitation climatology * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
  http://www.cmes.cz/sites/default/files/N%C3%A1hled_LYSA.PDF

  Cílem předkládané práce je klimatologická analýza 10leté řady letních srážek odvozených z radarových a srážkoměrných
  měření ve vysokém prostorovém a časovém rozlišení. Vymezení letního období souvisí se skutečností, že
  tato část roku představuje nejvlhčí období s největší pravděpodobností výskytu extrémních srážkových událostí.
  Zvláštní pozornost je přitom věnována prostorové distribuci průměrných sezónních a maximálních 30 min – 24 h
  úhrnů srážek ve středních a horských polohách. Součástí studie je i charakteristika denního chodu srážek s ohledem
  na orografii České republiky (ČR).
  I přes relativně krátké zpracované období 10 letních sezón poskytuje předkládaná práce nové a detailnější poznatky
  o prostorové a časové distribuci průměrných a maximálních úhrnů letních srážek. V rámci klimatologické analýzy
  je využito klouzavých úhrnů srážek, které jsou schopny lépe postihnout absolutní maxima v časových řadách,
  což dává prostor pro zpřesnění výpočtu četnosti výskytu, resp. velikosti N-letých srážkových úhrnů v subdenním
  měřítku. Vypočítané klimatologické charakteristiky budou v budoucnu dále zpřesňovány s prodlužující se dobou
  měření.

  The aim of this work is climatological analysis of 10-year series of summer precipitation derived from radar and precipitation
  measurements in high spatial and temporal resolution. The definition of the summer season is related to the fact that
  this part of the year represents the most humid period with the most probable occurrence of extreme rainfall events.
  Particular attention is paid to spatial distribution of average seasonal and maximum 30 min - 24 h
  total precipitation in the middle and mountainous locations. Part of the study is also the characteristic of daytime precipitation with respect
  on the Czech Republic (Czech Republic).
  Despite the relatively short period of 10 summer seasons, the present work provides new and more detailed knowledge
  the spatial and temporal distribution of the mean and maximum sums of summer precipitation. Within climatological analysis
  is used glide sums of precipitation that are better able to capture absolute maxima in time series,
  which gives room for more precise calculation of frequency of occurrence, respectively. N-year rainfall sums in sub-days
  scale. Calculated climatological characteristics will be further refined in the future with prolonged time
  measurement.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273330