Počet záznamů: 1  

Vztahy variant literae annuae domu třetí probace v Telči v letech 1656–1660. Analýza a komparace kopií

 1. 1.
  0464408 - ÚTAM 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ramešová, Michaela - Valecký, Štěpán
  Vztahy variant literae annuae domu třetí probace v Telči v letech 1656–1660. Analýza a komparace kopií.
  [Versions of the Literae Annuae from the House of the Third Probation in Telč between the Years 1656 and 1660. Analysis and Comparison of Copies.]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 31, č. 1 (2016), s. 87-106. ISSN 0231-7494
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M043
  Klíčová slova: annual reports * Jesuits * Telč * Literae Annuae * comparison of texts
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  http://www.hiu.cas.cz/cs/download/periodika/2016/fhb-1-2016-obsah.pdf

  Příspěvek se zabývá analýzou výročních zpráv Tovaryšstva Ježíšova z domu třetí probace v Telči psaných v letech 1656 až 1660. Primárně se zabývá odlišnostmi textu, který se objevuje v několika variantách, ve snaze odhalit podstatu rozdílů mezi jednotlivými verzemi tohoto specifického žánru jezuitského písemnictví. Autoři zkoumají vztahy mezi jednotlivými verzemi textu, pořadí, ve kterém jednotlivé verze mohly vznikat a pokoušejí se odhalit kritéria, která mohla zapříčinit a způsobit modifikace textu. Základním principem je srovnání a textová analýza původních rukopisů uchovávaných v Národní knihovně České republiky, Rakouské národní knihovně a římském archivu Tovaryšstva Ježíšova. Ve sledovaném období se odlišuje jak charakter "literae annuae" tak způsob jakým byly následně užity. Mechanismus který ovlivnil jejich vytváření a užití vede k hlubšímu zamyšlení. Nepochybně byl ovlivněn procesem tvorby originálu stejně jako další kompilací a/nebo integrací textu do ucelených svazků v rámci české Jezuitské provincie.

  The paper focuses on the analysis of the Jesuit annual reports from the House of the Third Probation in Telč written between the years 1656 and 1660. It is primarily concerned with the modifications of the text that emerged in several variants in an attempt to reveal the nature of the differences between the versions of this specific genre of Jesuit writing. The authors study the relations between the versions, the sequence in which they could be created and try to indicate the criteria that might have applied and caused the modifications. The primary method used is the collation and textual analysis of the original manuscripts kept in the National Library of the Czech Republic, Austrian National Library, and Roman Archives of the Society of Jesus. In the period under consideration, both the character of the literae annuae from Telč and the way in which they were
  subsequently used differed. The mechanism influencing their creation and use reveals traces of deeper reflection. That clearly affected the process of writing of the originals as well as their further compilation and/or integration into convolute volumes read throughout the Bohemian Jesuit Province.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263292

   
   
Počet záznamů: 1