Počet záznamů: 1  

Dlhodobé zmeny teploty vzduchu v oblasti Tatier

 1. 1.
  0384344 - ÚFA 2013 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Pribulová, A. - Chmelík, M. - Pecho, Jozef
  Dlhodobé zmeny teploty vzduchu v oblasti Tatier.
  [Long-term changes in air temperature in the Tatras.]
  Životné prostredie. Roč. 45, č. 2 (2011), s. 71-77. ISSN 0044-4863
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: air temperature * isotherm altitudes * linear trends * periodicities * vertical climatic stratification
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2511&category_id=83&option=com_virtuemart&Itemid=9&vmcchk=1&Itemid=9

  V príspevku boli analyzované ročné a mesačné teploty vzduchu na meteorologických staniciach nachádzajúcich sa v takmer celom vertikálnom profile (696-2636 m n.n.) Vysokých Tatier v období 1961-2007. Aerologické merania vertikálneho profilu teploty vzduchu z neďalekej stanice v Gánovciach boli interpolované tak, aby zodpovedali výške klimatologických staníc na zemskom povrchu. Cieľom práce bolo zhodnotiť dlhodobú premenlivosť teploty vzduchu v rôznych výškach pomocou dvoch nezávislých zdrojov údajov. Napriek existencii metodických rozdielov oboch údajových zdrojov, porovnanie homogenizovaných časových radoch preukázalo tesnú koreláciu a zhodné obdobia vzostupu a poklesu tepoty vzduchu. Rovnako boli identifikované podobné pravdepodobnosti opakovania, podobnosť výskytu najchladnejších a najteplejších rokov, zhodné posuny distribučných kriviek ročných a mesačných teplôt, ako aj vzostup vybraných teplotných izoterm v rámci obdobia 1991-2007 pri porovnaní s klimatickým normálom 1961-1990. V oboch dátových súboroch boli identifikované štatisticky významné trendy ročnej priemernej teploty vzduchu, a to v rozsahu od 0,21 °C/desaťročie do 0,30 °C/desaťročie. Najvýraznejší nárast teploty bol zaznamenaný v mesiacoch júl, august, december a január. Nadmorská výška vybraných teplotných izoterm bola počítaná použitím dvoch metód: (1) lineárnym fitovaním a (2) priestorovou interpoláciou vertikálneho teplotného profilu využitím kubického spalinu. Kombináciou odlišných zdrojov dát (aerologické a pozemné) a dvoch odlišných metód výpočtu (lineárne fitovania a kubický splain) vznikli určité malé rozdiely vertikálnej polohy teplotných izoterm. Pre vybrané izotermy ročných teplôt boli identifikované lineárne trendy vzostupu výšky v rozsahu 3,9 m/rok – 5,2 m/rok, resp. 2,5 m/rok – 4,9 m/rok pre aerologické dáta, resp. dáta z pozemných staníc. Štatisticky významné vzostupy výšok izoterm boli v rámci mesačných hodnôt zaznamenané len v mesiacoch júl a august.

  Annual and monthly air temperature were analyzed at meteorological stations covering nearly the whole vertical range (696 – 2 636 m a. s. l.) of the High Tatras Mountains over the period 1961 – 2007. Upper-air temperature measurements from a nearby aerological station were interpolated to correspond to the altitudes of the participating ground stations. The aim of this study was to evaluate the long-term variability in the air temperature at different altitudes using two independent data sources. In spite of systematic differences between ground and upper-air temperatures, the comparison between homogenized time series showed a tight correlation and identical periods of increase or decrease in both data sets. The same periodicities, identical coolest and hottest years, similar shifts in annual and monthly temperature distributions and increase in selected isotherm altitudes were found in the period 1991 – 2007 when compared to the climatic normal 1961 – 1990. Statistically significant linear trends in annual temperature in the range from 0,21 °C/decade to 0,30 °C/decade were detected in both data sets. The steepest increase in the temperature was found in July, August, December and January. The altitudes of selected isotherms were calculated by two methods: (1) linear fitting and (2) cubic spline interpolation of the vertical temperature profile. Particular combinations of data sources (aerological and ground) and calculation methods (linear fit and cubic spline) gave slightly different altitudes for selected isotherms. Linear increasing trends in the altitudes of selected isotherms of annual temperature in the range 3,9 m.year-1 – 5,2 m.year-1 and 2,5 m.year-1 – 4,9 m.year-1 were calculated for aerological and ground data, respectively. A significant increasing linear trend in the selected monthly temperature isotherm position was found only in July and August. An increase in isotherm altitudes indicates a shift in the vertical climatic stratification.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0214033

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.