Počet záznamů: 1  

The integration and engineering of the ATLAS SemiConductor Tracker Barrel

 1. 1. 0325314 - FZU-D 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Abdesselam, A. - Allport, P.P. - Anastopoulos, C. - Böhm, Jan - Šťastný, Jan - Vrba, Václav
  The integration and engineering of the ATLAS SemiConductor Tracker Barrel.
  [ntegrace a inženýství "Polovdičového dráhového systému" experimentu ATLAS.]
  Journal of Instrumentation. Roč. 3, č. 10 (2008), P10006/1-P10006/67 ISSN 1748-0221
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08032; GA MŠk 1P04LA212
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: solid state detectors * particle tracking detectors * large detector systems for particle and astroparticle physics * detector design and construction
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 0.333, rok: 2008

  The ATLAS SemiConductor Tracker (SCT) was built in three sections: a barrel and two end-caps. This paper describes the design, construction and final integration of the barrel section. The barrel is constructed around four nested cylinders that provide a stable and accurate support structure for the 2112 silicon modules and their associated services. The emphasis of this paper is directed at the aspects of engineering design that turned a concept into a fully-functioning detector, as well as the integration and testing of large sub-sections of the final SCT barrel detector. The paper follows the chronology of the construction. The main steps of the assembly are described with the results of intermediate tests. Extensive electrical and thermal function tests were carried out on the completed single barrels. The completed SCT barrel was tested together with the TRT barrel in noise tests and using cosmic rays.

  Polovodičový dráhový systém (SCT) experimentu ATLAS byl sestrojen ze tří částí: barelu a dvou koncových uzávěrů. Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a závěrečnou integrací barelové části. Barel je zkonstruován kolem čtyř vnořených válců, které zajišťují stabilní a přesnou podpůrnou strukturu pro 2112 křemíkových modulů a zásobovací servis. Práce je zaměřena hlavně na aspekty inženýrského návrhu, který obrátil koncept do plně funkčního detektoru, a stejně také na integraci a testování velkých sub-sekcí konečného barelového detektoru SCT. Tento článek sleduje chronologii stavby. Jsou popsány hlavní kroky postupu montáže s výsledky průběžných testů. Byly provedeny rozsáhlé elektrické a tepelné testy funkčnosti na každém zkompletovaném válci. Dokončený SCT barel byl testován spolu s barelem TRT v šumových zkouškách a testech s využitím kosmického záření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172781