Počet záznamů: 1  

Measures of Ruleset Quality for General Rules Extraction Methods

 1. 1. 0323363 - UIVT-O 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Holeňa, Martin
  Measures of Ruleset Quality for General Rules Extraction Methods.
  [Míry kvality množin pravidel pro obecné metody získávání pravidel.]
  International Journal of Approximate Reasoning. Roč. 50, č. 6 (2009), s. 867-879. ISSN 0888-613X
  Grant CEP: GA ČR GA201/08/0802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: rules extraction from data * quality measures * ruleset measures * ROC curves * observational logic * fuzzy logic
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Impakt faktor: 2.090, rok: 2009

  The paper deals with quality measures of whole sets of rules extracted from data, as a counterpart to more commonly used measures of individual rules. It sketches the typology of rules extraction methods and of their rulesets, and recalls that quality measures for whole sets of rules have been so far used only in the case of classification rulesets. Then three particular approaches to extending ruleset quality measures from classification to general rulesets are discussed. The paper also recalls the possibility to measure the dependence of classification rulesets on parameters of the classification method by means of ROC curves, and proposes a generalization of ROC curves to general rulesets. Finally, the approach is illustrated on rulesets extracted with four important rules extraction methods from the well-known iris data.

  Článek se zabývá mírami kvality celých množin pravidel získávaných z dat, jako protikladem k obecněji užívaným mírám jednotlivých pravidel. Podává přehled typologie metod získávání pravidel a jejich množin a připomíná, že míry pravidel pro celé množiny pravidel se zatím používaly pouze v případě množin klasifikačních pravidel. Poté jsou diskutovány tři konkrétní přístupy k rozšíření měr kvality množin pravidel z klasifikačních na obecné množiny. Článek také připomíná možnost měřit závislost množin klasifikačních pravidel na parametrech klasifikační metody pomocí ROC křivek a navrhuje zobecnění ROC křivek na obecné množiny pravidel. Přístup je nakonec ilustrovaný na množinách pravidel získaných pomocí čtyř důležitých metod získávání pravidel z dobře známých dat o kosatcích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171344