Počet záznamů: 1  

Diversity loss to bird communities after regulation of riverine meanders: Is it compensated by growing oaks on fishpond dams?

 1. 1. 0305255 - UBO-W 2008 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šálek, M. - Svobodová, Jana - Zasadil, P.
  Diversity loss to bird communities after regulation of riverine meanders: Is it compensated by growing oaks on fishpond dams?.
  [Ztráta druhové diverzity ptačích společenstev po regulaci břehových porostů: Jak silný může být kompenzační efekt dospělých porostů na hrázích rybníků?.]
  Acta Ornithologica. Roč. 42, č. 1 (2007), s. 89-97 ISSN 0001-6454
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: fishpond stands * habitat deterioration * biodiversity loss * redundancy analysis * river ecosystems
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.745, rok: 2007
  http://www.miiz.waw.pl/periodicals/acta-ornithologica/abstracts/ao_42_1.pdf

  Alterations to riverine ecosystems and the establishment of new man-made habitats along rivers have been accompanied by changes in vegetation composition and structure, which affect birds inhabiting riparian stands. We examined differences between bird communities inhabiting relict growth of river meanders and those inhabiting secondary plantations along the Otava and Blanice Rivers, Czech Republic. In addition, the study investigates whether the well-developed oak growth on artificial fishpond dams might compensate for the loss of bird biodiversity after river regulation. Relict meanders were the most structurally diversified habitat type, with the highest species diversity and the great richness of forest birds. Secondary plantations were the simplest stands with the poorest communities inhabited by many farmland species. Fishpond dams were found as an insufficient compensation for river meanders in regard to avian diversity.

  Úpravy břehových porostů a zakládání zcela nových člověkem vytvořených prostředí podél toků mohou být doprovázeny změnami ve složení a struktuře ptačích společenstev, pobřežní porosty obývají. Studovali jsme rozdíly mezi společenstvy ptáků, které obývají reliktní porosty říčních meandrů a těch které obývají sekundární výsadby podél řek Otava a Blanice (ČR). Studie dále zjišťuje, zda dobře vyvinuté dubové porosty na hrázích rybníků mohou kompenzovat ztrátu druhové diverzity ptačích společenstvech po regulaci toků. Meandry byly nejvíce strukturovaným typem prostředím s nejvyšším druhovou diverzitou a početností lesních ptáků. Na druhou stranu sekundární výsadby obývala nejchudší společenstva s mnoha druhy ptáků zemědělské krajiny. Dubové porosty hrází navíc nemohou dostatečně kompenzovat ztrátu druhů po zásazích do břehových porostů. Studie doporučuje provádět druhově bohaté výsadby složené převážně z měkkých dřevin a rozšíření úzkých porostů podél říčních toků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158612