Počet záznamů: 1  

Mouse genetic model for clinical and immunological heterogeneity of leishmaniasis

 1. 1. 0109012 - UMG-J 20043235 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lipoldová, Marie - Svobodová, M. - Havelková, Helena - Krulová, Magdalena - Badalová, Jana - Nohýnková, E. - Hart, A. A. M. - Schlegel, David - Volf, P. - Demant, P.
  Mouse genetic model for clinical and immunological heterogeneity of leishmaniasis.
  [Myší genetický model pro klinickou a imunologickou heterogenitu leishmaniasis.]
  Immunogenetics. Roč. 54, č. 3 (2002), s. 174-183. ISSN 0093-7711
  Grant CEP: GA MZd NM28; GA ČR GA310/00/0760; GA MŠk OK 394
  Grant ostatní:Howard Hughes Medical Institute(US) HHMI55000323; WHO(XX) TDR I.D. 970772; EC(XE) ERBI-C15-CT98-0317; EC(XE) BIO-4-CT98-0445
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: Leishmaniasis * mouse model * complex disease
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 2.475, rok: 2002

  Systematic assessment of the role of host genes in clinico-pathological and immunological manifestations of Leishmania major-induced disease in mice was performed using 20 recombinant congenic (RC) strains. As the RC strains are homozygous and each carries a different, random set of 12.5% genes from the resistant strain, STS/A, and 87.5% genes from the susceptible strain, BALB/cHeA, they allowed us to study the pathological and immunological characteristics of infected hosts in 20 fixed different random combinations of BALB/c and STS genes. The 20 RC strains differ widely in expression of different symptoms of disease and in immunological characteristics. Disease or healing in different strains occurred in association with different components of immune response -- with the exception of a frequently occurring correlation between the disease and IgE levels. Moreover, some parameters of the immune response were highly correlated in some strains but not at all in others. This shows that several patterns of the immune response may be associated with the same clinical outcome, depending on the host genotype. Our data also suggest that despite the complexity of regulation, when a sufficient number of controlling loci is known, the prediction of a phenotype is possible. Combining functional and clinical information with multilocus genotyping may improve our ability to predict the progression of the disease and to optimize the treatment

  S využitím 20 rekombinantních kongenních (RC) kmenů myší bylo provedeno systematické zhodnocení úlohy hostitelských genů v klinicko-patologických a imunologických projevech onemocnění myší způsobeného Leishmania major. Jelikož kmeny RC jsou homozygotní a každý z nich obsahuje odlišný, náhodný soubor 12,5% genů z odolného kmene STS/A a 87,5% genů z citlivého kmene BALB/cHeA, mohli jsme díky nim studovat patologické a imunologické charakteristiky infikovaných hostitelů ve 20 stálých odlišných náhodných kombinacích genů BALB/c a STS. Daných 20 RC kmenů se velmi liší v expresi různých symptomů choroby a v imunologických charakteristikách. Onemocnění či uzdravení probíhalo v různých kmenech ve spojení s různými složkami imunitní odpovědi - s výjimkou často se vyskytující korelace mezi chorobou a hladinami IgE. Navíc určité parametry imunitní odpovědi v některých kmenech velmi dobře souhlasily, ale v jiných ne. Z toho vyplývá, že řada schémat imunitní odpovědi může být spojena se stejným klinickým obrazem, v závislosti na genotypu hostitele. Z našich výsledků také vyplývá, že navzdory složitosti regulace je v případě, že je znám dostatečný počet regulačních úseků, možno předpovědět fenotyp. Kombinace funční a klinické informace s genotypizací více úseků může napomoci zlepšit předpověď progrese choroby a optimalizovat její léčbu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0016124