Počet záznamů: 1  

Probleme und Forschungsbedarf im Elbegebiet: Ergebnise einer Stakeholder-Befragung

 1. 1.
  0098181 - UH-J 2008 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
  Hesse, C. - Krysanova, V. - Blažková, P. - Martinková, M. - Košková, Romana
  Probleme und Forschungsbedarf im Elbegebiet: Ergebnise einer Stakeholder-Befragung.
  [Problems and research deficits in the Elbe river basin: Results of an opinion poll among stakeholders.]
  Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. Roč. 51, č. 2 (2007), s. 82-88. ISSN 1439-1783
  Grant ostatní:EU(CZ) FP6 IP NeWater 511179-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: Elbe river basin * water-resources * urgent research need
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Als Grundlage für Forschungen zur Modifizierung des bestehenden Wassermanagementsystems hin zu einem adaptiven System wurde im Elbeeinzugsgebiet eine Umfrage durchgeführt. Diese sollte der Identifizierung der vor Stakeholdern gesehenen Probleme und der von ihnen notwendig erachteten Forschungsthemen dienen. Die Befragung der Stakeholder erfolgte mit Hilfe von Fragebögen, die an 618 Vertreter betroffener Berufsgruppen im deutschen und tschechische Teil des Elbeeinzugsgebietes sowie an 100 Privathaushalte in der deutschen Elbaue versandt wurden. Die Befragten identifizierten als die drei grössten Probleme entlang der Elbe die Zunahme der Hochwasserintensität, die diffuse Verschmutzung der Gewässer sowie ein zunehmendes Trockenheitsproblem in den Sommermonaten. Den dringlichsten Forschungsbedarf sahen die Stakeholder in Fragen zum Einfluss des Klimas auf die Wasserverfügbarkeit, zur Abschätzung des Überschwemmungsgefahr sowie zur Verbesserung der Wasserqualität.

  An opinion poll was made in the Elbe river basin to lay the basis for research on the modification of the existing system of water-resources management towards an adaptive system (i.e. one considering potential effects of Global Change, adaptive to and compensating negative developments) by identifying the problems perceived by stakeholders and the research topics they find necessary. The questionnaires had been distributed among 618 representatives of pertinent professions in the German and Czech parts of the Elbe basin and among 100 private households in a village in the Elbe floodplain in Germany. The answers highlighted as the three greatest problems on the River Elbe (1) the increasing intensity of floods, (2) water pollution from diffuse sources, and (3) growing drought problems in summer.

  Jako základ výzkumu možné modifikace systému stávajícího řízení vodních zdrojů, byl proveden dotazníkový výzkum mezi 618 představiteli příslušných profesí na německé a české straně povodí Labe a 100 soukromými domácnostmi na německé straně. Poznatky z dotazníků slouží k zjištění nejvhodnějšího směru výzkumu změny stávajícího řízení na adaptivní systém (např. přizpůsobení se a vyrovnání se s případným negativním vývojem globálního oteplování) se zaměřením na témata, která předchozí dotazníkový průzkum identifikoval jako nutná. Odpovědi jasně ukázaly na tři největší problémy Labe: (1) vzrůstající intenzita povodní, (2) znečištění vody z difúzních zdrojů a (3) zvyšující se sucha v létě. Zjistilo se, že nejnaléhavější je výzkum otázek týkajících se vlivu klimatu na dostupnost vody, odhadu nebezpečí povodní a zlepšení kvality vody. Je zajímavé srovnat názory německých a českých účastníků na příčiny snížení kvality vody a na účelnost výstavby dalších vodních staveb.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157162