Počet záznamů: 1  

Low-temperature preparation of crystalline nanoporous TiO2 films by surfactant-assisted anodic electrodeposition

 1. 1.
  0049108 - UFCH-W 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Wessels, K. - Feldhoff, A. - Wark, M. - Rathouský, Jiří - Oekermann, T.
  Low-temperature preparation of crystalline nanoporous TiO2 films by surfactant-assisted anodic electrodeposition.
  [Nízkoteplotní příprava krystalických nanoporézních filmů TiO2 anodickou elektrodepozicí v přítomnosti surfaktantů.]
  Electrochemical and Solid State Letters. Roč. 9, č. 6 (2006), C93-C96. ISSN 1099-0062
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: thin films * cathodic electrodeposition * phase-stability * ZnO films
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.009, rok: 2006

  Highly porous, fully crystalline TiO2 films were prepared without high-temperature treatment by cathodic electrodeposition using the surfactant sodium dodecyl sulfate as a structure-directing agent. X-ray diffraction and transmission electron microscopy show the almost exclusive presence of rutile in the films. Calcination in air leads to substantial texture changes, namely grain coarsening, the removal of micropores, and the creation of a large amount of mesopores, leading to higher efficiency of the calcined films in dye-sensitized solar cells compared to as-deposited films.

  Vysoce porézní, plně krystalické filmy TiO2 byly připraveny bez vysokoteplotního zpracování katodickou elektrodepozicí za použití surfaktantu laurylsulfátu sodného jako činidla řídícího strukturu. Roentgenová difrakce a transmisní elektronová mikroskopie prokázaly, že ve filmech je přítomen téměř výlučně rutil. Kalcinace na vzduchu způsobuje podstatné texturní změny - zhrubnutí zrn, odstranění mikropórů a tvorbě velkého množství mesopórů, což vede k vyšší účinnosti kalcinovaných filmů v solárních článcích senzibilizovaných barvivy ve srovnání s filmy ve stavu bezprostředně po elektrodepozici.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139588