Počet záznamů: 1  

Expression of cytochrome P450 genes in CD34(+) hematopoietic stem and progenitor cells

 1. 1. 0027878 - UMG-J 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Souček, P. - Anzenbacher, P. - Skoumalová, I. - Dvořák, Michal
  Expression of cytochrome P450 genes in CD34(+) hematopoietic stem and progenitor cells.
  [Exprese genů pro cytochrom P450 v CD34(+) hematopoietických kmenových a progenitorových buňkách.]
  Stem Cells. Roč. 23, č. 9 (2005), s. 1417-1422 ISSN 1066-5099
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: CD34+ stem/progenitor cells * cytochrome P450 isoforms
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 6.094, rok: 2005

  The cytochrome P450s are an essential group of enzymes involved in metabolism of many substances including drugs and foreign chemicals. These enzymes inactivate toxic chemicals, including chemotherapeutic agents and also participate in drug bioactivation. These reactions primarily occur in organs and tissues known to express cytochrome P450 ubiquitously (i.e. liver and gastrointestinal tract). Cytochrome 450s are functional in other normal tissues as well as in tumours. The expression pattern of p450 isoforms in many tissues is not known. The published study elucidated the expression of P450s in purified hematopoietic CD34+ stem/progenitor cells. P450 1B1 and P450 2E1 isoforms were expressed while no sythesis of P450 3A4, P450 3A7, and P450 2C9 was observed. Both expressed isoforms are known to be connected with cancer cells and with activation of procarcinogens. Thus, early blood cells might be especially sensitive to several xenobiotics.

  Cytochromy P450 tvoří významnou skupinu enzymů, které se podílejí na metabolismu mnoha látek včetně léčiv a cizorodých chemikálií. Tyto enzymy buď inaktivují různé cytotoxické látky, včetně chemoterapeutik nebo se účastní bioaktivace některých typů léčiv. Zmíněné reakce probíhají předně ve tkáních, které trvale obsahují značné hladiny cytochromů P450, např. játra a zažívací trakt. Cytochromy P450 jsou aktivní i v jiných normálních tkáních a v nádorech. Exprese jednotlivých isoforem P450 však často není známa. V práci „Exprese genů cytochromů P450 v kmenových a progenitorových CD34+ buňkách“ byla stanovena exprese několika isoforem P450 v purifikovaných krevních buňkách stadia kmenová buňka/progenitor. Geny kódující isoformy 1B1 a 2E1 byly exprimovány, zatímco geny pro P450 3A4, P450 3A7 a P450 2C9 byly neaktivní. Obě exprimované formy se často vyskytují v nádorech a účastní se aktivace prokancerogenů. Časné krevní buňky proto mohou být zvláště citlivé na některé cizorodé chemikálie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0117908