Počet záznamů: 1  

The effects of coal mining on the landscapes of the Ostrava Region

 1. 1. 0027340 - UGN-S 2006 RIV SIGLE CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Martinec, Petr - Schejbalová, Božena - Hortvík, Karel - Maníček, J.
  The effects of coal mining on the landscapes of the Ostrava Region.
  [Krajina Ostravska a její ovlivnění těžbou uhlí.]
  Moravian Geographical Reports. Roč. 13, č. 2 (2005), s. 13-26. ISSN 1210-8812
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Ostrava region * coal mining * methane emission * mine waters
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Geological history of the Carboniferous era, surface deposits, including the Quaternary, and surface changes brought about by anthropogenic activities, have influenced the formation of landscapes in the Ostrava region in a direct manner. The deep mining of coal seams resulted in terrain subsidence and in the creation of mine overburden tailings and settling pits, which are new morphological formations in the landscape, often having the effect of a long-term ecological burden. In this paper, attention is given to methane emissions at ground surface levels, to changes in the hydrological system of the region, and to some situations of pumped and discharged mine waters.

  Geologická historie karbonu, pokryvných útvarů včetně kvartéru a změny povrchu vyvolané činností člověka, měly zásadní vliv na utváření krajiny Ostravska. Výrazným způsobem se projevila hlubinná těžba uhelných slojí, která byla příčinou poklesů terénu a vzniku odvalů hlušin a odkališť, které jsou novým morfologickým útvarem v krajině a mnohdy působí jako dlouhodobá ekologická zátěž. Pozornost je věnována emisím metanu na povrch, změnám v hydrologické situaci regionu a některým okolnostem čerpaných a vypouštěných důlních vod.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0117451