Počet záznamů: 1  

Effects of phosphorus loading on interactions of algae and bacteria: reinvestigation of the 'phytoplankton–bacteria paradox' in a continuous cultivation system

 1. 1.
  0025990 - HBU-Z 2006 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Mindl, B. - Sonntag, B. - Pernthaler, J. - Vrba, Jaroslav - Psenner, R. - Posch, T.
  Effects of phosphorus loading on interactions of algae and bacteria: reinvestigation of the 'phytoplankton–bacteria paradox' in a continuous cultivation system.
  [Vlivy různého zatížení fosforem na interakce řas a bakterií: přezkoumání “paradoxu fytoplankton–bakterie” v systému kontinuální kultivace.]
  Aquatic Microbial Ecology. Roč. 38, č. 3 (2005), s. 203-213. ISSN 0948-3055.
  [ASLO Summer Meeting. Santiago de Compostela, 19.06.2005-24.06.2005]
  Grant ostatní:Austrian Science Fund(AT) FWF P14637-BIO; MŠMT(CZ) Kontakt 2003-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6017912
  Klíčová slova: algae–bacteria interaction * Cryptomonas phaseolus * phosphorus
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 2.531, rok: 2005

  The effect of different phosphorus loads (LP) on the phosphorus (P) and carbon (C) content of algae and bacteria was assessed in continuous culture. We tested if a mixed microbial assemblage co-cultured with Cryptomonas phaseolus would comply with the ‘phytoplankton–bacteria paradox’. At the level of a mixed microbial assemblage it is characterised by the following aspects: (1) bacteria profit from their high affinity to P and are better competitors at lower LP; (2) although algae compete with bacteria for P, P-limited algae release extracellular C that stimulates growth of their bacterial competitors; (3) when bacteria depend on algae as their sole source of organic C, this provides a feedback mechanism by which algae limit the abundance of their competitors at higher LP; (4) large oscillations in the bacteria–algae ratios at the lowest LP point to a greater instability of this interaction with stronger P competition.

  Vliv různého zatížení fosforem (LP) na obsah fosforu (P) a uhlíku (C) v řasách a bakteriích byl stanovován v kontinuální kultuře. Testovali jsme, zda smíšené mikrobiální společenstvo kultivované s Cryptomonas phaseolus odpovídá “paradoxu fytoplankton–bakterie”. Ten je na úrovni smíšeného mikrobiálního společenstva charakterizován následujícími rysy: (1) bakterie profitují z jejich vysoké afinity k P a jsou lepší konkurenti při nízkém LP; (2) zatímco řasy konkurují bakteriím o P, vylučují P-limitované řasy extracelulární C, jenž stimuluje růst jejich bakteriálních konkurentů; (3) pokud bakterie závisí na řasách jako jediném zdroji organického C, působí zpětnovazební mechanismus, jímž řasy limitují početnost jejich konkurentů při vyšším LP; (4) velké kolísání poměru bakterie–řasy při nejnižším LP svědčí o velké nestabilitě této interakce a silnější konkurenci o P.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116303