Počet záznamů: 1

Niezwykła natura wspomnień... i ich zdolność "dawania świadectwa epoce"

 1. 1.
  0369179 - UCL-M 2012 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Janoušek, Pavel
  Niezwykła natura wspomnień. i ich zdolność "dawania świadectwa epoce".
  [The unusual nature of memories and their ability to "bear witness of the era".]
  Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011 - (Goszczyńska, J.; Królak, J.; Kulmiński, R.), s. 19-30. ISBN 978-83-7151-013-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * memoirs
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie o to, do jakiego stopnia możemy, podczas rekonstruowania przeszłości, polegać na zeznaniach świadków. Próbuje podważyć tradycyjne naiwne zaufanie do opowieści wspomnieniowej. Studium opiera się na porównaniu kilku tekstów o charakterze wspomnieniowym, które z perspektywy czasu powracają do tego samego wydarzenia: wydarzenia z życia czeskiego pisarza Vladimíra Neffa. Chodzi o to, że w latach pięćdziesiątych groziła mu kara pozbawienia wolności po tym, jak stwierdził, że rozprzestrzenił stonkę ziemniaczaną. Zostało to uznane za działalność wywrotową. Każde ze wspomnień ukazuje jednak to samo wydarzenie z innego punktu widzenia, w sposób, który odzwierciedla nie tylko samo wydarzenie, lecz również status społeczny oraz strategię polityczną i kulturową ich autorów. Autor artykułu jest jednak przekonany o tym, że zeznania świadków pozostają dla historyka ważnym źródłem. Nie można ich jednak odbierać dosłownie, lecz jako złożone komunikaty, które ujawniają relacje pomiędzy narratorem a tym, co opisuje, jak też współczesną sytuację społeczną.

  The paper is devoted to the question of how, when reconstructing the past, we can rely on documentary evidence of the witnesses. It tries to challenge traditional naive confidence in the memorial story. The study is based on comparison of several commemorative texts, that from the distance of time return to the same event: the event of the life of Czech writer Vladimír Neff. The point is that he, in the fifties, faced imprisonment, because he wore a claim somewhere that he spread Colorado beetle. It was considered a subversive activity. Each of reminiscing, however, depicts the same event from different point of view, in a way that reflects not only the event itself, but also its author's social status and political and cultural strategy. The author of the paper is still convinced that the memories of witnesses are an important source for the historian. However, it must not be read straightforwardly, but as a comprehensive report revealing the relationship between narrator and narrated, and the contemporary social situation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203307