Počet záznamů: 1

K vývoji hradišť v jádru Čech se zřetelem k přemyslovské doméně (příspěvek do diskuse)

 1. 1.
  0368434 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Varadzin, Ladislav
  K vývoji hradišť v jádru Čech se zřetelem k přemyslovské doméně (příspěvek do diskuse).
  [On the development of strongholds in the heart of Bohemia in regard to the Přemyslid domain (a contribution to the discussion).]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 3 (2010), s. 535-554 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Middle Ages * Přemyslids' strongholds * state formation
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Text pojednává o raně středověkých hradech v centrální části Čech, tedy na území spjatém s počátky Přemyslovců a se vznikem raného českého státu. Nejprve se zabývá datováním hradů, které je většinou odkázáno pouze na archeologické prameny, jejichž chronologie se v posledních letech poměrně výrazně upřesnila. Na základě přehledné bilance pak následuje stručný nástin vývoje hradů v průběhu 9. a 10. století. V závěru jsou poznatky konfrontovány s dosavadním pojetím tzv. přemyslovské domény.

  The text addresses early medieval strongholds in the central part of Bohemia – the territory connected with the beginnings of the Přemyslid dynasty and the formation of the early Czech state. We first deal with the dating of strongholds, mostly on the basis of archaeological sources alone. The chronology of these buildings has been elaborated significantly in recent years. On the basis of a synoptic review a summary of the development of strongholds during the 9th and 10th centuries is then presented. The conclusion offers a comparison of this new information with existing concepts of the "Přemyslid domain," which, in the author's opinion, requires revision.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202777