Počet záznamů: 1

Kterak Židé mučili Boží tělo - edice a komentář

 1. 1.
  0367075 - UCL-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Soukup, Daniel
  Kterak Židé mučili Boží tělo - edice a komentář.
  [An edition of Kterak Židé mučili Boží tělo [How Jews tortured Corpus Christi], with commentary.]
  Česká literatura. Roč. 59, č. 5 (2011), s. 697-712 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Old Czech literature * 15th century * editions * Jews
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Báseň Kterak Židé mučili Boží tělo představuje jedinečný a doposud jen málo využitý pramen o údajném znesvěcení hostie v Pulkau roku 1338 a následné perzekuci židovských obcí v Rakousku a okolních regionech. Edice a komentář přináší jednak samotný text, jednak informace o jeho kodikologickém zápisu, o zachování této skladby ve dvou verzích a jejích inspiračních zdrojích a intertextových vazbách. Rozborem žánrové a formální charakteristiky básně je poukázáno na skutečnost, že přestože se jedná o text, který nejpodrobněji popisuje události v Pulkau, tak nejde primárně o text historiografický, ale o text s funkcí exempla. Jde o skladbu, jež je plná tzv. topoi / loci communes, a je tedy více textem kazatelským, nábožensky výchovným a apologetickým.

  An Old-Czech poem Kterak Židé mučili Boží tělo - How Jews tortured Corpus Christi represents a unique and until now only scarcely used source about the alleged host desecration in Pulkau in 1338 and about the subsequent persecution of the Jewish communities in Austria and surrounding regions. The edition and commentary first introduce the text itself, describe its codicological inscription, mention two preserved versions of the text and point out the inspirational sources and inter-textual relations of the poem. Via the genre and formal characteristic analysis of the poem the paper shows that although it is a text that describes the events in Pulkau in the fullest detail it is primarily not a historiographical text but it is a text with the function of exemplum. It is a composition full of topoi/loci communes; therefore it is a sermonic, religiously educative and apologetic text.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201860