Počet záznamů: 1

Emocionálna inteligencia a postoje k príslušníkom menšín u adolescentov

 1. 1.
  0366998 - PSU-E 2012 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zacharová, Z. - Baumgartner, František
  Emocionálna inteligencia a postoje k príslušníkom menšín u adolescentov.
  [Emotional intelligence and attitudes to minorities in adolescents.]
  Sociálne procesy a osobnosť 2010: zborník príspevkov. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, s. 436-442. ISBN 978-80-89524-01-3.
  [Sociálne procesy a osobnosť 2010. Stará Lesná (SK), 20.09.2010-22.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA406/09/2096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: emotional intelligence * attitudes * early adolescence
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  V dnešnom svete, kde bežne prichádzame do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr, ich odlišnými jazykmi a náboženskými hodnotami, je vyrovnanie sa s odlišnosťami ľudí nielen nutnou realitou, ale aj kľúčovou schopnosťou. Jej úroveň ovplyvňuje aj emocionálna inteligencia (EI ako kognitívna schopnosť), pretože rozvinutie kapacity porozumieť svojim emóciám, ako aj efektívne jednať s druhými, napriek možným odlišnostiam, je dôležitou kompetenciou k dosiahnutiu úspechu. Príspevok prezentuje vzťahy EI a postojov jedincov k etnickým, náboženským, fyzickým a sociálnym odlišnostiam. Výskumný zámer sme sledovali v súbore účastníkov ranej adolescencie škálou STEU a 6 verziami testu ŠSV, ktoré sa odlišovali pohlavím predkladaných osôb testu, ako aj ich kladnými, zápornými a neutrálnymi charakteristikami. Očakávame, pozitívnu asociáciu vyššej úrovne EI s tolerantnými a viac otvorenými postojmi a naopak jedinci s nižšou úrovňou porozumenia emócií budú vykazovať viac prejavov sociálneho dištancu.

  In today’s world where it’s not uncommon to find multiple ethnicities, variability in religions and personalities, dealing with differences is a key requirement for forming a better quality of social relationships. Its level is influenced by emotional intelligence. These is so, because developing the capacity to understand our feelings and deal effectively with others, no matter how great the differences are, is a critical competence for reaching an overall success in our life. This paper presents the relationship of EI and attitudes of individuals towards ethnical, religious, physical and social differences. Our purpose was investigated with early adolescents by STEU scale and Scale of Social Differences. We expect positive association between higher level of EI and tolerant, open attitudes and vice-versa correlation of lower level of understanding of emotions with higher level of social distance
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201802