Počet záznamů: 1

Problematika sanace zlatohorského rudního revíru

 1. 1.
  0365982 - UGN-S 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vranka, V. - Kukutsch, Radovan
  Problematika sanace zlatohorského rudního revíru.
  [Problems of redevelopment of Zlaté Hory ore district.]
  Hornická Příbram ve vědě a technice 2011/50./ Sborník příspěvků. Příbram: DIAMO, s.p., ZSDNP, 2011, s. 1-13. ISBN 978-80-904993-0-0.
  [Hornická Příbram ve vědě a technice 2011 /50./. Příbram (CZ), 10.10.2011-14.10.2011]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Zlaté Hory ore district * technical liquidation * smoothing the consequences of mining activities
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Příspěvek se zabývá problematikou sanace "Starého závodu" v návaznosti na celkovou revitalizaci lokality Zlatého Hory bývalého s.p. Rudné doly Jeseník. V rámci zahlazování následků hornické činnosti po těžbě monometalických a polymetalických rud byly provedeny demolice nevyužívaných objektů, rekultivace odvalů, i nadále je řešena problematika nakládání s důlními vodami a jejich čištění. Samotnou kapitolou zůstává provádění likvidačních prací v podzemí, přičemž praktickým vyústěním článku je demolice těžní věže Hlavní jámy v dubnu tohoto roku.

  This paper deals with the rehabilitation of "Old plant" in relation to the overall revitalization of the site of the Golden Mountains of the former state enterprise Ore mines Jeseník. The smoothing effects of mining activities for monometallic and polymetallic mining ores were carried out demolition of abandoned buildings, reclamation of spoil banks, and is still dealing with mine water treatment and purification. The actual implementation of the chapter remains in the liquidation work in underground, the practical result of the article is the demolition of the tower main mining pit in April this year.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201099