Počet záznamů: 1

Kontinuální geomechanický monitoring v Dole Jeroným

 1. 1.
  0365956 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lednická, Markéta - Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír
  Kontinuální geomechanický monitoring v Dole Jeroným.
  [Continual geomechanical monitoring in the Jeroným Mine.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 18, č. 1 (2011), s. 62-72 ISSN 1803-1447
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Jeroným Mine * geomechanical monitoring * fluctuation of mining water
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.caag.cz

  Pro sledování vybraných geomechanických a hydrogeologických parametrů v kontinuálním režimu je pro Důl Jeroným od roku 2006 vyvíjen distribuovaný měřicí systém. Článek poskytuje informaci o rozšíření tohoto systém v letech 2009-2010. Jednalo se především o rozšíření čidel pro měření pohybu horninových bloků podél puklin, změny úrovně hladin důlních vod a stanovení pH a elektrického odporu důlních vod. Dále jsou prezentovány vybrané výsledky z distribuovaného měřicího systému, a to z časových řad všech výše jmenovaných typů dat. Největší pozornost je věnována vodám v důlním díle. Z dosavadních dat můžeme oprávněně konstatovat, že důlní dílo jako celek je stabilní systém. Výsledky však naznačují, že hodnoty některých měřených parametrů nejsou zcela stabilní a je třeba věnovat jim zvýšenou pozornost.

  Distributed measurement network is developed for medieval Jeroným Mine from 2006 for monitoring of selected geomechanical and hydrogeological parameters in continuous regime. This paper describes information about supplementation of the network in 2009-2010. It was completed by sensors that can measure movements of rock blocks along cracks, fluctuations of mining water levels and determination of pH and electrical resistivity of mining water. Selected results of recorded data by the distributed measurement network are presented. The most attention is dedicated to water in underground spaces. It is possible to say according current data that historical underground spaces are stabile as one system. However, it is possible to derive from the results that values of some measured parameters are not quite stable and it is necessary to give major attention to these ones.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201078