Počet záznamů: 1

Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu. Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi

 1. 1.
  0365930 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dobeš, Miroslav - Limburský, Petr - Kyselý, René - Novák, J. - Šálková, T.
  Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu. Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi.
  [The contribution to the spatial structure of the residential area at the end of the Middle Eneolithic period. Řivnáč settlement in the Vlíněves, Central Bohemia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 3 (2011), s. 375-424 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Bohemia * Eneolithic period * Řivnáč culture * scientific analyses * settlement forms * intrusions
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Několikaletý výzkum v pískovně ve Vlíněvsi (okr. Mělník) zachytil značné množství pramenů různých pravěkých období, mezi nimi i řivnáčské kultury ze středního eneolitu (ca 3000 BC). Na základě jejich publikace, včetně analýz rostlinných makrozbytků, osteologické a antrakologické, jsou řešeny zejména otázky spojené s proměnlivostí archeologizace sídelních forem rovinných sídlišť řivnáčské kultury. Zvýšená pozornost je věnována výpovědi vyplývající z prostorové korelace zahloubených objektů dané kultury s obdobně datovanými intruzemi z mladších situací, pro jejíž studium naleziště poskytuje mimořádně příznivé podmínky.

  Several years of excavations in the Vlíněves sand quarry (district Mělník) produced an evidence of abundant finds of various prehistoric periods including the Řivnáč culture of the Middle Eneolithic period (circa 3000 BC). The questions of variability in archaeologisation of Řivnáč culture opened landscape settlement forms are analysed based on published analyses of artefacts, plant remains, archaeozoological and anthracological finds. Special attention is paid to the spatial correlation of Řivnáč culture sunken features with the contemporary artefacts intruded into the features of later prehistoric periods. The site offers exceptionally suitable conditions for such study.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201057