Počet záznamů: 1

Počátky lidské kultury v Čechách

 1. 1.
  0365139 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fridrichová-Sýkorová, Ivana
  Počátky lidské kultury v Čechách.
  [The beginnings of human culture in Bohemia.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, - (2010), s. 9-12 ISSN 1213-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Palaeolithic * Lower Palaeolithic * culture
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Osídlení střední Evropy sahá do vzdálené minulosti, do období spodního pleistocénu, tedy na přelom třetihor a čtvrtohor přibližně před 2 mil. lety. Starý paleolit zaujímá v absolutní chronologii dobu asi od 0,75 mil. let B.P. do cca 0,3 mil. let B.P. Pro starší fázi starého paleolitu jsou nejdůležitější lokalitou u nás i v centrální Evropě Přezletice, naleziště se sekvencí pěti archeologických horizontů, se sídelním objektem, ohništěm a zónami lidských aktivit. Střední paleolit v Čechách dělíme do dvou fází. Starší fáze je velmi dobře dochována na desítkách nalezišť. Mladší stupeň je doložen slaběji, což naznačuje jistou periferizaci oblasti vnitřních Čech, která vrcholí v následném mladopaleolitickém období.

  The settlement of Central Europe stretches into the distant past, to the period of the Lower Pleistocene, i.e. at the turn of the Tertiary and Quaternary approx. 2 mil. years ago. In absolute chronology, the Lower Palaeolithic period lasts from ca. 0,75 mil. years B.P. to ca. 0,3 mil. years B.P. The most important locality for the earlier phase of the Lower Palaeolithic period both in our country and Central Europe is Přezletice, with a sequence of five archaeological horizons, a residential feature, a fire pit and human activity zones. We divide the Middle Palaeolithic period in Bohemia into two phases. The earlier phase is preserved very well on plenty of localities. The later phase is not as well documented, which indicates a certain peripheralisation of inner Bohemia that peaks in the subsequent Upper Palaeolithic period.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006579