Počet záznamů: 1

Proaktivní zvládání u osob staršího věku: vztah k vybraným kognitivním proměnným

 1. 1.
  0363769 - PSU-E 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lukavský, Jiří - Šolcová, Iva - Preiss, M.
  Proaktivní zvládání u osob staršího věku: vztah k vybraným kognitivním proměnným.
  [Proactive coping and cognitive performance in elderly.]
  Československá psychologie. Roč. 55, č. 3 (2011), s. 193-203 ISSN 0009-062X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
  Klíčová slova: proactive coping * ageing * cognitive performance
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.087, rok: 2011
  http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=33c14ac5-c300-43cb-8760-cf3e2c6962a9%40sessionmgr14&vid=5&hid=25 http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=33c14ac5-c300-43cb-8760-cf3e2c6962a9%40sessionmgr14&vid=5&hid=25

  Studie shrnuje poznatky o použití české verze Proactive Coping Inventory (PCI) u seniorské populace (N=257). Byl srovnáván vztah mezi jednotlivými škálami PCI, paměťovým výkonem a koncentrací. Paměťový výkon byl měřen pomocí Paměťového testu učení (AVLT) a subtestu Logická paměť z WMS-III. Kromě kognitivních testů byly administrovány dotazníky Cognitive Failure Questionnaire (CFQ), Schwartz Outcomes Scale (SOS-10) a doplňkové škály Implicitního asociačního testu zaměřeného na sebehodnocení (IAT). Korelační analýzou byly zjišťovány vztahy mezi vzděláním, věkem, jednotlivými škálami PCI a kognitivním výkonem. Srovnání ukázalo, že paradoxně horší paměťový výkon souvisí s vyššími skóry ve škálách Reflektivní řešení a Strategické řešení situací, což je interpretováno jako kompenzace. Psychometrická analýza potvrdila, že česká verze dotazníku má při použití u seniorské populace srovnatelné vlastnosti s původním nástrojem. U seniorů byly nalezeny nižší hodnoty Proaktivního zvládání.

  The study reports the results of Czech version of Proactive Coping Inventory (PCI) in the elderly (N=257). The results of PCI subscales were compared with the cognitive performance in memory and attention domains. The memory performance was assessed using AVLT and Logical Memory subtest from WMS-III. Beside the cognitive tests Cognitive Failure Questionnaire (CFQ), Schwartz Outcomes Scale (SOS-10) and explicit measures from self-esteem Implicit Association Test were administered. The relationship of PCI subscales to demographic factors (age, education), cognitive performance and other measures was investigated in correlation analysis. Contrary to prior expectations worse cognitive performance is related to increased scores in Reflective Coping and Strategic Planning subscales, which is interpreted as a compensation mechanism. The analysis confirmed similar psychometric properties in elderly compared to the original study. Lower Proactive Coping scores were found in this study.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199439