Počet záznamů: 1

Validizační studie české verze dotazníku FAQ

 1. 1.
  0363767 - PSU-E 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bezdíček, O. - Lukavský, Jiří - Preiss, M.
  Validizační studie české verze dotazníku FAQ.
  [Functional Activities Questionnaire, Czech version – a validation study.]
  Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 74/107, č. 1 (2011), s. 36-42 ISSN 1210-7859
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: questionnaire * validity * activities of daily living
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.279, rok: 2011
  http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/validizacni-studie-ceske-verze-dotazniku-faq-34140

  Cílem bylo ověření vlastností české verze Pfefferova Dotazníku funkčního stavu (FAQ) pro měření aktivit denního života u starších osob bez kognitivního deficitu. Škálu FAQ a neuropsychologickou baterii jsme v prvním měření (test), administrovali celkem u 136 osob vyššího věku (sebeposouzení), v druhém měření 82 osobám (retest) pouze FAQ a nechali tyto osoby posoudit pečovatelem (objektivní posouzení). Vztah FAQ s neuropsychologickou baterií, jmenovitě paměťovými testy AVLT a Nákupní seznam byl statisticky významný, výše korelací je ale vždy nízká. Mezi prvním měřením FAQ a retestem po šesti měsících nebyl statisticky významný rozdíl. Věk ani vzdělání nemají významný vliv na výsledky v FAQ. Pohlaví má statisticky významný vliv (sebeposouzení). Vztah FAQ s celkovou kognitivní výkonností (MMSE) byl statisticky nevýznamný. Rozdíl mezi sebeposouzením a posouzením pečující osobou byl statisticky významný. Škála FAQ je platný a spolehlivý nástroj hodnocení ADL u osob vyššího věku.

  This article describes psychometric properties of Pfeffer’s Functional Activities Questionnaire (FAQ) for measurement of Activities of Daily Living (ADL) in older persons without cognitive impairment. FAQ and the neuropsychological battery was administered to 136 older persons (test) at baseline (self-report). Eighty-two of these older persons were followed at 6-month interval (retest) and they were also evaluated by their caregivers (informant-report). Age nor education have significant influence on the FAQ results. The relation of FAQ with performance in MMSE was not significant. There is a statistically significant relation between FAQ and the neuropsychological battery (particularly AVLT and Shopping list, but with low correlations). The difference between self- and informant report was statistically significant as well. These findings indicate that FAQ is a valid and reliable instrument for the measurement of ADL in older persons without cognitive impairment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199437