Počet záznamů: 1

VYUŽITÍ DAT Z METEOROLOGICKÉ GEOSTACIONÁRNÍ DRUŽICE METEOSAT SECOND GENERATION K ODHADU SRÁŽEK ZE SILNÝCH KONVEKTIVNÍCH BOUŘÍ

 1. 1.
  0360670 - UFA-U 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bližňák, Vojtěch - Sokol, Zbyněk
  VYUŽITÍ DAT Z METEOROLOGICKÉ GEOSTACIONÁRNÍ DRUŽICE METEOSAT SECOND GENERATION K ODHADU SRÁŽEK ZE SILNÝCH KONVEKTIVNÍCH BOUŘÍ.
  [THE EXPLOITATION OF DATA FROM METEOROLOGICAL GEOSTATIONARY SATELLITE METEOSAT SECOND GENERATION FOR RAINFALL ESTIMATES COMING FROM SEVERE CONVECTIVE STORMS.]
  Meteorologické zprávy. Roč. 64, č. 2 (2011), s. 43-51 ISSN 0026-1173
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: convective rainfalls * meteorological satellite * weather radar * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Práce se zabývá možnostmi aplikace Convective Rainfall Rate (CRR) algoritmu, který na základě měření z družice Meteosat Second Generation (MSG) počítá okamžité intenzity a družicové odhady srážek (DOS) z konvektivní oblačnosti pro oblast České republiky (ČR). Radarová měření byla využita při kalibraci matic představující vztahy mezi danou kombinací hodnot spektrálních kanálů, resp. jejich rozdílů a odpovídající intenzitou srážek. Vývoj různých metod kalibrace pro oblast ČR a jejich srovnání s původní metodou je hlavním cílem tohoto článku. Kalibrační období bylo vymezeno letními měsíci (od června do srpna) za roky 2006-2008. Získané hodinové DOS byly verifikovány s odhady hodinových srážek, které byly získány kombinací radarových a srážkoměrných dat. Kalibrace matic pomocí českých dat zpřesnila výsledné DOS. Družicovou informaci je však třeba chápat jako doplňkovou k radarovým měřením, které jsou vždy přesnější.

  The study deals with CRR (Convective Rainfall Rate) algorithm which computes instantaneous rain rates and satellite precipitation estimates (SPE) from convective clouds for the area of the Czech Republic (CR). Radar measurements were used for calibration of matrices representing relationships between given combination of values from spectral channels or their differences and corresponding rain rates. The main goal of this paper is to develop different types of calibration matrices over the area of the CR and to compare them with the original one. The calibration period was delimitated by summer months (from June to August) of the years from 2006 to 2008. Obtained hourly SPE were verified with hourly precipitation estimates that had been obtained by combination of radar and rain gauge measurements. The calibration of matrices using Czech data improved resulting SPE. Satellite-based information should be considered as additional information to radar measurements which are always more accurate.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198169