Počet záznamů: 1

Způsob stanovení prognózy pacientů s primárním infarktem myokardu a oligonukleotidový čip pro toto stanovení

 1. 1.
  0360291 - UIVT-O 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Zvárová, Jana - Mazura, Ivan - Feglarová, Petra - Valenta, Zdeněk - Grünfeldová, H.
  Způsob stanovení prognózy pacientů s primárním infarktem myokardu a oligonukleotidový čip pro toto stanovení.
  [Method for determining prognosis for patients with primary myocardial infarction and oligonucleotide chip for such determination.]
  2011. Vlastník: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Centrum biomedicínské informatiky. Datum udělení patentu: 09.03.2011. Číslo patentu: 302379
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: acute myocardial infarction * gene expression * statistical modelling
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1478874&lan=cs

  Způsob stanovení prognózy pacientů v akutním stadiu primárního infarktu myokardu, spočívající v tom, že se v biologickém vzorku odebraném z těla pacienta stanoví exprese alespoň jednoho genu či genetického lokusu vybraného ze skupiny zahrnující TCRA, LOC650751, LOC650761, PRR6 a TMEM98. Zvýšené hodnoty intenzit genové exprese u genů a lokusů TCRA, LOC650751 a LOC650761 a naopak hodnoty nižší u genů PRR6 a TMEM98 indikují zvýšené riziko úmrtí v souvislosti s kardiovaskulárními příčinami. Dále předkládané řešení zahrnuje oligonukleotidový čip vhodný pro stanovení prognózy v souladu s uvedeným způsobem.

  In the present invention, there is disclosed a method for determining prognosis for patients in acute stadium of primary myocardial infarction consisting in determination of expression of at least one gene or genetic locus selected from a group consisting of TCRA, LOC650751, LOC650761, PRR6 and TMEM98 from a biologic sample taken from patient’s body. Increased values of genetic expression intensity in genes and loci TCRA, LOC650751 and LOC650761 and vice versa lower values in genes PRR6 and TMEM98 indicate increased risk of death in connection with cardio-vascular causations. Furthermore, the invention includes an oligonucleotide chip applicable for determination of the prognosis in accordance with the present invention.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197877