Počet záznamů: 1

Nové nálezy laténské kultury na Opavsku

 1. 1.
  0359962 - ARUB-Q 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Juchelka, Jiří
  Nové nálezy laténské kultury na Opavsku.
  [New finds of late iron age culture in the Opava region.]
  Časopis Slezského zemského muzea. Série B, Vědy historické. Roč. 59, č. 2 (2010), 107-112 ISSN 1211-3131
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Czech silesia * late iron age culture * laten culture
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V roce 2008 byly na katastru Opavy – Malých Hoštic zkoumány tři zahloubené objekty, v jejichž výplních byla nalezena keramika laténské kultury odpovídající stupňům LTB2/C1. Daná kultura je v regionu českého Slezska doposud velmi málo archeologicky prokázána. Z daného výzkumu pochází bezesporu doposud nejširší kolekce nálezů v regionu českého Slezska spadajících do mladší doby železné.

  In the territory of Opava – Malé Hoštice three countersunk structures were explored in 2008 in whose fillers pottery of late Iron Age culture consistent with grades LB/C was found. This culture has been very rarely archaeologically proved in the Czech Silesian region so far. The larges collection of finds ranking among late Iron Age in Czech Silesian region comes indisputably from this research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197631