Počet záznamů: 1

Stanovení emisních faktorů pro spalování tuhých paliv ve spalovacích zařízeních provozovaných v domácnostech

 1. 1.
  0359421 - UCHP-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Horák, J. - Hopan, F. - Krpec, K. - Dej, M. - Kubačka, M. - Pekárek, Vladimír - Šyc, Michal - Ocelka, T. - Tomšej, T. - Machálek, P.
  Stanovení emisních faktorů pro spalování tuhých paliv ve spalovacích zařízeních provozovaných v domácnostech.
  [Determining Emission Factors for Solid Fuel Combustion in Residential Heating Appliances.]
  Topenářství instalace. Roč. 7, - (2009), s. 26-28 ISSN 1211-0906
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1A2/116/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: emission factors * POPs * dilution tunnel
  Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie

  Spalování tuhých paliv v malých zdrojích znečišťování ovzduší pro potřebu vytápění domácností představuje významný zdroj znečištění také v ČR (PAU - 66%, PM10 - 35 % ). Emisní bilance používají emisní faktory, ale jejich publikované hodnoty se liší více než ve třech řádech. Výběr této hodnoty zásadním způsobem ovlivňuje výsledky bilance emisí a dle našeho názoru jsou používané emisní faktory spíše podhodnocené. Stanovení emisního faktoru pro malá spalovací zařízení (cca do 50 kW) je metodicky velmi komplikovaný problém, který je ovlivněn mnoha parametry. Reprezentativní izokinetický odběr spalin za kotlem je neuskutečnitelný a proto je využívána metoda ředicího tunelu. Rozdílné hodnoty stanovených emisních faktorů za kotlem a v ředicím tunelu poukazují na vliv odběrového místa.

  Combustion of solid fuels in small sources of air pollution on the need for residential heating is a significant source of pollution in the CR (PAHs - 66%, PM10 - 35%). Emission balance use emission factors, but the published values differ more than in the three orders. Selection of EF value significantly affects the results of the emission inventory and in our view are used emission factors rather undervalued. Determination of emission factor for small combustion appliances (up to approximately 50 kW) is methodologically very complex problem, which is influenced by many parameters. Representative isokinetic sampling of exhaust gases behind the boiler is not feasible and therefore there is used the dilution tunnel. Different values of emission factors detemined behind the boiler and in the dilution tunnel show the effects of the sampling point location.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197214