Počet záznamů: 1

Mladoacheuléenské osídlení dejvického paleomeandru Vltavy

 1. 1.
  0358286 - ARU-G 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fridrich, Jan - Fridrichová-Sýkorová, I. - Tyráček, J.
  Mladoacheuléenské osídlení dejvického paleomeandru Vltavy.
  [The Upper Acheulian settlement of palaeomeander Moldau, Prague Dejvice.]
  Staletá Praha. Roč. 26, č. 1 (2010), s. 40-56 ISSN 0231-6056
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Palaeomoldau * Middle Palaeolithic * Upper Acheulian
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Pražská čtvrť Dejvice patří z hlediska pravěké archeologie k místům opakovaně přinášejícím nové doklady o životě našich nejstarších předků. Během archeologického výzkumu na staveništi NTK se podařilo zaznamenat artefakty a archeologické situace, které lze datovat na samotný počátek středního paleolitu, tedy do doby kolem 0,25 mil. let B.P. V tomto případě jde o dosud nejstarší doklady osídlení dnešních Dejvic i vnitřní Prahy. Ačkoliv několik stratifikovaných skupin nálezů patří jednomu kulturnímu okruhu, na základě sídelně geografického vyhodnocení pozice nálezů lze s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat dvě fáze osídlení břehů Paleovltavy středopaleolitickými lovci. Archeologické charakteristice nálezových souborů a situací předchází první ucelené vyhodnocení geologického vývoje dejvického paleomeandru Vltavy. Geologicko-morfologické a archeologické prameny se pojí do syntézy osvětlující genezi nálezů a sídelně topografickou situaci osídlení na počátku středního paleolitu.

  From prehistoric archaeological view Dejvice Prague quarter belongs to sites, which repeatedly bring new evidence about the life of our earliest ancestors. Archaeological excavations at the building site of National technical library found artefacts and other archaeological evidence, which can be dated to the early Middle Palaeolithic at around 0,25 mil. years B.P., which is the earliest evidence in the Dejvice and inner Prague area. Although several stratigraphical separate groups of finds belong to a single cultural domain, settlement geographical evaluation of the position of the finds enables a very probable case for two settlement phases on the riverside of the Vltava palaeomeander by Middle Palaeolithic hunters. Archaeological characteristics of finds assemblages and other data are preceded by the first comprehensive evaluation of geological development of the ancient Vltava river palaeomeander system in Dejvice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196375