Počet záznamů: 1

Literatura okraje na hraně zákona. Ke sporu o "brak a obscenitu" (nejen) za první republiky

 1. 1.
  0358206 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pavlíček, Tomáš
  Literatura okraje na hraně zákona. Ke sporu o "brak a obscenitu" (nejen) za první republiky.
  [Marginal literature at the edge of the law. On the dispute over "trash and obscenity" (not only) during the First Republic.]
  Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Jungmannová, L.), s. 547-556. ISBN 978-80-85778-71-7.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: censorship * pornography * trash literature * adult education
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá konfliktem brakové literatury a pornografie se zákonem v prvorepublikovém Československu (1918-1938). Reflektuje také situaci v Německu a procesy, které ovlivnily představy o nutnosti podobných právních norem. Příčiny je možno najít v rozšiřování nabídky populární literatury, kritické reflexi rozdílů mezi populární a elitní literaturou a v činnosti lidovýchovných hnutí. V Německu bylo mnoho výše zmíněných knih zakázáno, nicméně v českém prostředí žádný konkrétní zákon proti brakové literatuře a pornografii zaveden nebyl - příslušná část tzv. malého tiskového zákona (1933) nebyla uplatněna. Rozdílné výsledky vývoje v Německu a Československu souvisely s aktuálním rozložením sil uvnitř i vně literárního pole a jeho vztahy k poli politickému.

  This study is concerned with the problem of the law against "trash literature" and pornography in the First Czechoslovak Republic (1918-1938). It also focuses on the situation in Germany and the processes that influenced ideas regarding the necessity of similar legal norms. They are to be found in the expanding range on offer of popular literature, critical reflection on differences between popular and elite literature and the activity of the adult education movement. In Germany a large number of the books mentioned above was banned. However, in the Czech milieu no specific law was passed against "trash literature" and pornography. Part of the so-called small press law (1933) with relevant instructions was not implemented. The difference in the results of the process in Germany and Czechoslovakia were connected with the distribution of power inside and outside the literary field and the relationship of this field to the political field.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196305