Počet záznamů: 1

Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše

 1. 1.
  0358203 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dobiáš, Dalibor
  Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše.
  [Dobrovský's Czech prosody in the context of contemporary poetry studies.]
  Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Jungmannová, L.), s. 513-522. ISBN 978-80-85778-71-7.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech prosody * modern Czech verse * Dobrovský, Josef * Stach, Václav * Tomsa, František Jan * Petermann, Jiří
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Reforma českého verše slavisty Josefa Dobrovského (Böhmische Prosodie, 1795) představuje mezník ve vývoji české prozodie. Těžištěm této studie je výklad poetologického diskurzu konce 18. a začátku 19. století a procesů, které ovlivňovaly formování nové české prozodie, v kontextu starší české literatury 18. století a soudobé literatury evropské. Myšlenky, nejasnosti a dokonce paradoxy obsažené v Dobrovského prozodickém díle představují v této souvislosti autora ne pouze jako originálního a významného myslitele, který ovlivnil moderní českou poezii, ale též jako osobnost intenzivně reflektující a interpretující soudobý středoevropský literární a společenský diskurz. V kontrastu s Dobrovského "adaptační" reformou předkládaná práce představuje poetologické dílo Václava Stacha a jeho raně romantický historismus.

  The reform of Czech verse by Slavist Josef Dobrovský (Böhmische Prosodie, 1795) represents a milestone in new Czech prosody. The focus of this work is placed on the interpretation of relevant poetological discourse of the end of the 18th and the beginning of the 19th century and on processes, by which the new Czech prosody formed, in relation to older local literature of the 18th century and the current European context. In this way, the ideas, ambiguities and even paradoxes in his writings on prosody portrait J. Dobrovský not only as an original and important thinker who influenced modern Czech poetry, but also as a person who intensively reflected and interpreted contemporary Central European literary and social discourse. As a contrast to J. Dobrovský’s "adaptational" reform, the submitted work presents the literary and poetological work by Václav Stach and Stach's early romantic historicism.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196302