Počet záznamů: 1

K dvojímu pojmu metafyziky u Heideggera a Patočky

 1. 1.
  0356496 - FLU-F 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Kuneš, Jan
  K dvojímu pojmu metafyziky u Heideggera a Patočky.
  [Toward Heidegger's and Patočka's Double Concept of Metaphysics.]
  Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2010 - (Leško, V.; Tholt, P.), s. 83-119. ISBN 978-80-7097-833-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: metaphysics * Martin Heidegger * Jan Patočka
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Tezí článku je prokázání systematické spojitosti mezi Heideggerovou ontologií a dvěma koncepcemi tradiční metafyziky. Svou ranější ontologii, zabývající se pojmem transcendence, rozvíjí v interpretaci a následování kantovské transcendentální metafyziky. Jeho pozdější ontologii lze chápat v systematické paralele k hegelovské metafyzice absolutního ducha. Článek rovněž skicuje motivy Patočkova myšlení odpovídající se této dvojí Heideggerově koncepci.

  The thesis of the paper is that there is a systematical link between Heidegger's ontology and two conceptions of traditiontal metaphysics. He developes his earlier ontology, focusing on the concept of transcendence, by interpreting and following Kantian transcendental metaphysics. His later ontology, concerned with the history of being, can be understood in a systematical parallel to the Hegelian metaphysics of the absolute spirit. Also, the paper sketches the motives of Patočka's thought corresponding to this double conception of Heidegger.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195003