Počet záznamů: 1

Identita díla v pohybu

 1. 1.
  0356331 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jankovič, Milan
  Identita díla v pohybu.
  [The identity of a work in motion.]
  Česká literatura. Roč. 58, č. 6 (2010), s. 790-795 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: theory of literature * Mukařovský, Jan * Schmid, Herta * aesthetic object
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie pojednává o problému identity díla v souvislosti s úlohou čtenáře. Rozvíjí podněty H. Schmidové, která konstatovala (1999), že se u Mukařovského uplatnily dva odlišné přístupy k literárnímu textu: poetologický a estetický. Mukařovského poetologický přístup zdůrazňoval uzavřenou strukturu díla jakožto artefaktu, zatímco Mukařovského estetika se zaměřila na otevřenost estetického objektu. Jankovič klade otázku, zda je identita díla vázána jen na neproměnnost uměleckého artefaktu. V Mukařovského estetice se identita díla nevylučuje s proměnlivostí estetického objektu, její těžiště je totiž přeloženo do potenciální výkonnosti díla, do jeho významotvorné energie. Je to identita díla v pohybu, ve kterém se realizují v proměnách časů energetické předpoklady díla. Mukařovského estetika nepopírá, pouze dynamizuje představu díla jako tvarového celku.

  This study discusses the problem of the identity of a work in connection with the role of the reader. It follows on from the ideas of Herta Schmid, who, in 1999, argued that Mukařovský took both a poetological and an aesthetic approach to the literary text. The former emphasized the closed structure of the word as an artefact, whereas the latter focused on the opennes of the aestetic object. Jankovič asks whether the identity of a work is bound only to the immutability of the artictic artefact. In Mukařovský's aesthetics the identity of a work does not exclude the mutability of the aesthetic object; its centre of gravity is transferred to the potential efficacy of the work, to its semantic dynamism. It is the identity of a work in motion, in which the dynamic assumptions of the work are realized in the course of time. Mukařovský's aesthetics do not contest the notion of the work as a formal unity; they merely make it dynamic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194877