Počet záznamů: 1

Případ Kmetiněves: Leave the language alone, nebo axiologicky ukotvený průzkum jazyka?

 1. 1.
  0356102 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimandl, Josef
  Případ Kmetiněves: Leave the language alone, nebo axiologicky ukotvený průzkum jazyka?.
  [The Kmetiněves case: Leave the language alone, or an axiologically anchored investigation of language?.]
  Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 1, č. 2 (2010), s. 65-82 ISSN 1804-137X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: usage * corpora * axiology * language culture * grammar
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Část 1 předkládá několik skutečností o jedné skupině názvů českých vsí. Jeden z nich se za minulý rok objevoval často v médiích, ne vždy tak, jak by odpovídalo jazykovým příručkám; část 2 tyto jevy zaznamenává. Část 3 načrtává, jak by tyto jevy zpracovala lingvistika při přístupu laissez faire. Část 4 začíná připomenutím, že v korpusech nejsou jen jazykové jevy, ale i chyby. Nato je představena axiologie jako pozorování hodnot (a) v národním jazyce, (b) v textech, (c) v popisu jazyka. Proti popisu sub 3 je postaven popis založený axiologicky. Část 5 nastiňuje širší rámec a některé paralely z jiných oborů. Část 6 specifikuje roli, kterou časopis doufejme bude hrát v budoucích diskusích: o používání korpusů v gramatickém výzkumu, o kritériích příznakovosti jazykových prostředků, o odlišování inovací od chyb, o hodnotách jednotlivých jazykových prostředků.

  Part 1 presents some facts about a group of Czech village names. One of them has been used frequently in the media last year, not always in accordance with language handbooks; Part 2 records this phenomena. Part 3 sketches how this phenomena would be treated in the spirit of laissez-faire linguistics. Part 4 starts with a reminder that besides language phenomena, corpora contain errors as well. Then, the axiology is presented as observation of values (a) in the national language, (b) in texts, (c) in language description. An axiologically anchored description is contrasted eith the description sub 3. Part 5 adumbrates a broader frame and some parallels of other disciplines. Part 6 specifies the role this journal hopes to play in further discussions: about the use of corpora in a grammar research, about criteria of marking language phenomena, about distinguishing innovations from errors, about values of single language phenomena.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194716