Počet záznamů: 1

Sen, tělo a duch. Topologie zkušenosti

 1. 1.
  0355475 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Koubová, Alice
  Sen, tělo a duch. Topologie zkušenosti.
  [Dream, body and spirit. The topology of experience.]
  Filosofický časopis. Roč. 58, č. 1 (2010), s. 35-47 ISSN 0015-1831
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Merleau-Ponty * experience
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Co je zkušenost, ptá se fenomenologie, aby odhalila bytostnou strukturu zakoušení a zakládající zkušenost, z níž lze odvodit pravdivé a filosoficky udržitelné myšlení. Co je sen, ptá se Maurice Merleau-Ponty ve Viditelném a neviditelném, aby tuto první otázku fenomenologie zkomplikoval a načrtl zcela netriviální topologii zkušenostního pole. Částečný popis této topologie bude teoretickým východiskem mé úvahy. Toto východisko posléze využiji ve fenomenologickém rozboru konkrétní zkušenosti zasnění se a pomalého usínání. Z této analýzy zase zpětně vyvodím důsledky pro povahu Merleau-Pontyho topologie zkušenosti. Přitom bych ráda předvedla, že fenomén snu a imaginárna zaujímá ústřední místo v popisu struktury zkušenosti, protože se bez něj neobejde popis chiasmatu ducha (vědomí) a vnímaného a vnímajícího těla.

  What is experience? asks phenomenology, so as to uncover the essential structure of experiencing, and founding experience, from which true and philosophically defensible thinking may be derived. "What is dream?" asks Maurice Merleau-Ponty in The Visible and the Invisible so that he may complicate the first question of phenomenology and sketch an absolutely non-trivial topology of the experiential field. A partial description of this topology will be the theoretical starting point of my reflection. From this point of departure I will embark on a phenomenological analysis of the concrete experience of dreaming and of falling asleep. On the basis of this analysis I will then follow the implications – backwards so to speak – to the consequences for the nature of Merleau-Ponty's topology of experience.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194235