Počet záznamů: 1

Sufix -ství v toponymii Čech

 1. 1.
  0354048 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Pavel
  Sufix -ství v toponymii Čech.
  [The suffix -ství in the toponyms of Bohemia.]
  Naše řeč. Roč. 93, č. 2 (2010), s. 71-82 ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: minor place-names * suffixation * toponyms * word-formation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek podává analýzu pomístních i místních jmen obsahujících lexikální jednotky utvořené pomocí sufixu -ství. V toponymech je funkce tohoto sufixu jiná než u naprosté většiny apelativ. Lexikální jednotky se sufixem -ství vyskytující se v toponymech označují majetek osoby nebo instituce, od jejíhož pojmenování jsou dané výrazy utvořeny. Nejčastěji analyzovaná jména vyjadřují majetkový vztah k církvi, králi a šlechticům. Ukazuje se, že sufix -ství se může připojovat i k ospbním jménům. Pozornost je věnována rovněž územná distribuci vybraných typů jmen.

  The article focuses on Bohemian minor place-names and place-names including lexical units derived using the suffix -ství. In toponyms, the function of this suffix is different from a great majority of common nouns. The lexical units ending in -ství found in toponyms refer to the property of a person or institution whose name serves as the source of derivation for these units. The most frequent names express the property relationship of the church and its representatives, the king and noblemen. It has been proven that the suffix -ství can also be attached to personal names. Attention is also devoted to the geographic distribution of selected types of names.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193134