Počet záznamů: 1

Analýza nelineárních časově heteronomních pohonových soustav s chaotickými jevy

 1. 1.
  0352966 - UT-L 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena - Půst, Ladislav - Kratochvíl, Ctirad - Švéda, P. - Houfek, Martin
  Analýza nelineárních časově heteronomních pohonových soustav s chaotickými jevy.
  [Analysis of non-linear time heteronymous drive systems with chaotic phenomena.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i, 2010. 137 s. ISBN 978-80-87012-28-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/07/0884; GA ČR GA101/08/0282
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: non-linear dynamics * drive systems * chaotic phenomena
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Mnoho problémů inženýrské praxe, zejména v automobilovém, leteckém a obranném průmyslu, v souvislosti s minimalizací hmotností a rozměrů a současném zvyšování počtu otáček a přenášených výkonů pohonových strojů, vede na nelineární časově heteronomní – parametrické soustavy. Takové soustavy o mnoha stupních volnosti mohou vykazovat v jistých oblastech konstrukčních parametrů různá dynamická chování od regulárních – periodických až po singulární – chaotického charakteru. Druhá kapitola je věnována teoretické a experimentální analýze kmitající mechanické soustavy buzené neideálním zdrojem energie. Kmitající soustava o 1 stupni volnosti je spojena pružinou a klikovým mechanismem s elektromotorem konečného výkonu a setrvačnosti. Třetí kapitola pojednává o kvantové mechanice. Zde existuje několik metod pro získání aproximativních řešení, důležitých pro oblast kvantového chaosu.

  Many problems of the engineering practice especially in the automobile, aircraft and defence industry within the context of the dimension and mass minimization of the transmission systems with the current increasing of the number of revolutions and the transmitted power of machines lead to the non-linear time heteronymous - parametric systems. Such systems with many DOF can show in certain areas of the constructional parameters a various dynamical behaviour that extend from regular - periodical to singular - of the chaotic character. The second chapter is aimed on theoretical and experimental analysis of vibrating mechanical system excited by non-ideal source of energy. Vibrating 1DOF system is connected by means of spring and crank mechanisms with an electric motor having limited power and limited inertia. The third chapter deals with the quantum mechanics. There exist several techniques for generating approximate solutions. The approach is important for the field of quantum chaos.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192332