Počet záznamů: 1

Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno

 1. 1.
  0352628 - BC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Krolová, M. - Čížková, H. - Hejzlar, Josef
  Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno.
  [Factors affecting the occurrence of aquatic macrophytes in Lipno Reservoir.]
  Silva Gabreta. Roč. 16, č. 2 (2010), s. 61-92 ISSN 1211-7420
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: littoral vegetation * littoral morphology * water level fluctuation * vegetation cover * erosion effect of waves
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Litorální makrofyta byla studována v nádrži Lipno, tj. přehradní nádrži se zásobní funkcí a kolísáním úrovně vodní hladiny, s cílem objasnit faktory ovlivňující jejich výskyt. V roce 2006 byl proveden fytocenologický průzkum a charakterizována morfologie pobřeží, půdní substrát a antropogenní vlivy na 115 lokalitách rozmístěných po obvodu nádrže. V průzkumu bylo identifikováno 53 druhů makrofyt (24 hydrofilních, 17 emerzních, 1 s plovoucími listy, 2 volně plovoucí, 4 ponořené, and 5 obojživelných). Průměrná pokryvnost vegetace na lokalitách byla nízká (14 %), s jednou třetinou lokalit zcela bez makrofyt a s další třetinou lokalit o pokryvností pod 10 %. Hlavní faktory negativně ovlivňující výskyt makrofyt v litorální zóně zahrnovaly strmou morfologii pobřeží, nízkou průhlednost vody a erozní působení vln, které spolu s kolísáním vodní hladiny způsobovaly ztrátu jemných částic a degradaci substrátu v litorální zóně.

  Littoral macrophytes were studied in Lipno Reservoir, i.e. a dam water storage reservoir with fluctuating water level, to highlight factors influencing their occurrence. In 2006, phytocenology, shore morphology, soil characteristics, and anthropogenic impacts were surveyed at 115 sited located along the reservoir perimeter. In the survey, 53 macrophyte species were identified (24 hydrophilic terrestrial, 17 emergent, 1 floating-leaved, 2 free-floating, 4 submersed, and 5 amphibious). The average vegetation cover at the examined sites was low (14%), with approximately one third of sites without any macrophytes and another third with vegetation cover less than 10%. Major factors negatively affecting macrophyte occurrence in the littoral zone included steep shore morphology, low water transparency, and erosion effect of waves that together with water level fluctuations caused loss of fine particles and degradation of substrate in the littoral zone.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192098