Počet záznamů: 1

Napětí - jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující hornickou činnost

 1. 1.
  0352337 - UGN-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Waclawik, P. - Ptáček, Jiří
  Napětí - jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující hornickou činnost.
  [Stress - one of the most important mining influenced factors.]
  Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Vol. 2010/1. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2010 - (Koníček, P.; Souček, K.), s. 297-309. Documenta Geonica. ISBN 978-80-86407-93-7.
  [Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Ostravice (CZ), 06.05.2010-07.05.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: stress * mining works * Karvina subbasin
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Napěťová pole výrazně ovlivňují chování horského masívu a působí tak významně na důlní díla v něm realizovaná. Důlní díla jsou ovlivňována jednak napětími přirozenými, která jsou dána zejména strukturní a geologickou stavbou horninového masívu, distribucí trhlin, puklin a dalších diskontinuit a napětími indukovanými hornickou činnosti. Zatímco indukovaná napětí můžeme ovlivňovat (např. vhodným časoprostorovým vedením důlních děl), primární napěťová pole jsou antropogenní činností neovlivnitelná. Vzhledem k výrazné anizotropii napěťových polí v horninovém prostředí sedimentárního ložiska hornoslezské pánve však můžeme, např. vhodnou orientací důlních děl, významně ovlivnit působení horizontální složky napětí na důlní dílo, potažmo na jeho výztuž.

  Stress is one of the basic factors affecting rock massif behaviour by decisive way. Knowledge of stress fields facilitates projection and successful realization of workings (e.g. stability check of workings, behaviour of proposed supports, spatiotemporal situation of workings). Within the scope of sedimentary deposit of Karvina subbasin were used data from structure-tectonic analysis and from measures in situ by overcoring and hydrofrac methods for determination of natural stress state and its orientation. This report deals with contemporary recognition of stress fields in the eastern part of Karvina subbasin. There are also disscussed problems of long working line depending on orientation and size of horizontal stress in this report. Last but not least there is described new knowledge about geological-tectonic structure of Karvina subbasin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191865