Počet záznamů: 1

Benešova koncepce demokratického státu za války a na počátku první republiky

 1. 1.
  0352024 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Broklová, Eva
  Benešova koncepce demokratického státu za války a na počátku první republiky.
  [Beneš’ Concept of Democratic State in the course of the World War I and in the beginning of state.]
  T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2009 - (Chovančíková, I.), s. 37-42. ISBN 978-80-87375-00-6.
  [T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. Hodonín (CZ), 11.11.2008-12.11.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Beneš, Edvard * Czechoslovakia * World War I
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  V záměrech a cílech souvisejících s vytvořením československého státu a jeho udržení v rámci zakladatelských idejí se E. Beneš shodoval s T. G. Masarykem. Východiskem odboje byl názor, že omezení moci národa není v souladu s demokratickými principy. Přesto lze v Benešových pracích sledovat samostatné řešení politických problémů, vesměs založené na vědeckém základě. Jeho koncepce vycházela ze studia individualismu v dějinách filozofie, teorie politického stranictví, demokratických ideálů a empirické metody. Českou otázku řešil požadavkem na zničení Rakouska-Uherska jako utlačovatele národů a oporu Německa. Hodlal vybudovat "Stát nejdemokratičtější z hlediska sociálního a nejpokročilejší z hlediska politického". Po druhé světové válce řešil teoreticky otázku možností nutné spolupráce a sblížení systému politické demokracie a sovětského socialismu. Beneš byl spolutvůrcem a obnovitelem státu.

  In his intentions and aims related to the establishment of the Czechoslovak State and its keeping within the founding ideas, E. Beneš was in agreement with T. G. Masaryk. The resistance movement’s starting point was that limitations upon the power of nation do not comply with democratic principles. In his works, Beneš however shows autonomous ways of solving political issues, mostly grounded on a scientific base. His concept was based on a study of individualism in the history of philosophy, theory of political partisanship, democratic ideals, and empiric method. To solve the Czech issue he demanded that Austria-Hungary should be overthrown as being an oppressor of nations and a support of Germany. He intended to build "The most democratic state from a social point of view and the most progressive one from a political viewpoint". Beneš was a co-creator and re-builder of a state.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191633