Počet záznamů: 1

Kmen Pseudomonas aeruginosa PAO-Fe60, CCM 7678, se zvýšenou produkcí specifického receptoru pro pyochelin i při vysoké koncentraci železa v médiu

 1. 1.
  0350966 - MBU-M 2013 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Palyzová, Andrea - Dobišová, Marie - Kyslík, Pavel
  Kmen Pseudomonas aeruginosa PAO-Fe60, CCM 7678, se zvýšenou produkcí specifického receptoru pro pyochelin i při vysoké koncentraci železa v médiu.
  [Pseudomonas aeruginosa PAO-Fe60, CCM 7678 strain with increased production of specific receptor for pyochelin even in case of high concentration of iron in a medium.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 31.05.2010. Číslo patentu: 301848
  Grant CEP: GA AV ČR KJB500200703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Pseudomonas aeruginosa * PAO-Fe60 * expresion
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1410133&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

  Řešení spočívá v cílené přípravě a izolaci kmene mikroorganismu PAO-Fe60, CCM 7678, s deregulovanou expresí specifického receptoru pro pyochelin, neprodukujícího tento receptor v mediích bez nebo doplněných ionty kovů, zejména ionty Fe3 a využitelného zejména pro vyhledávání nových biologicky aktivních látek nebo částic využívajících specifické interakce siderofor-receptor, kdy siderofor, zejména pyochelin, je součástí biologicky aktivní konjugované látky nebo částice. Této interakce se může účastnit siderofor jako ligand nebo v podobě komplexu s kovem, zejména s Fe3, nebo jako jinak modifikovaný siderofor i ferrisiderofor. Tímto způsobem je zajištěn účinný transport konjugátu nebo částice do buňky mikroorganismu

  The present invention is characterized by target preparation and isolation of Pseudomas aeruginosa PAO-Fe60, CCM7678 microorganism strain with deregulated expresion of specific receptor for pyochelin, overproducing that receptor in media without or with addition of metal ions, especially Fe3+ ions and usable particularly for search of new biologically active compounds or particles employing specific interactions siderophore-receptor, wherein the siderophore, especially pyochelin forms part of a biologically active conjugated compound or a particle. Siderophore as a ligand or as complex with metal, especially with Fe3+ or as otherwise modified siderophore and ferrisiderophore can take part in this interaction. In such a manner, effective transport of conjugate or a particle into a microorganism cell is ensured
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190821