Počet záznamů: 1

Mikroflóra hlubinných jezerních sedimentů - pilotní studie

 1. 1.
  0350505 - BC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chroňáková, Alica - Krištůfek, Václav - Elhottová, Dana - Kahounová, Ludmila - Frouz, Jan
  Mikroflóra hlubinných jezerních sedimentů - pilotní studie.
  [Microflora of deep lacustrine sediments - a pilot study.]
  Život v pôde XI. Zborník z medzinárodného seminára. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2010, s. 15-25. ISBN 978-80-223-2796-1.
  [Život v pôde /11./. Bratislava (SK), 26.01.2010-27.01.2010]
  Grant CEP: GA MŠk LC06066; GA ČR GA206/09/1642
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: miocene sediment * microorganisms * TLFA
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Existuje mnoho nezávislých zpráv o výskytu mikroorganizmů v hlubokých podpovrchových vrstvách (více než 50-100 m pod povrchem) v prostředích jako jsou ropná, uhelná, hnědouhelná ložiska, čedičové a žulové horniny, hluboké podpovrchové vodní nádrže, včetně hlubokých podpovrchových vrstev pod terestrickým ekosystémem a mořským dnem. Tyto zprávy byly souhrnně popsány v několika obsáhlých a ucelených vědeckých článcích, které vyvodily závěr, že mikroorganizmy jsou nedílnými obyvateli hlubokých podpovrchových vrstev a mohou hrát významnou roli v mnoha důležitých geologických procesech. Nehledě na množství zpráv o výskytu mikroflóry v hlubokých podpovrchových nalezištích, málo je známo o zdroji a struktuře výskytu těchto mikroorganizmů a jejich roli v podpovrchovém ekosystému. Jejich potenciální role v geologických procesech je v současnosti velmi diskutována. Navíc, studium těchto mikroorganizmů nám může přinést mnoho poznatků o jejich dlouhodobém přežívání a uchovávání (konzervaci).

  There are many independent reports about occurrence of microflora in deep subsurface layers more than 50-100 m below soil surface in habitats such as petroleum,coal or lignite layer, basalt or granite rocks, deep subsurface aquifers, including deep subsurface layers below terrestrial ecosystems and sea bottom. These reports were summarized by several comprehensive reviews, which concluded that microorganisms are common inhabitants of deep subsurface layers and may take place in many important geological processes. Despite numerous reports of occurrence of deep subsurface microflora little is known about source of this microflora pattern of its occurrence and role in subsurface ecosystem. Their potential role in geological processes is highly discussed topic. Moreover, the study of these microorganisms can bring us better understanding of long term survival and preservation of microorganisms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190496