Počet záznamů: 1

Přisuzování významu u fobických jedinců

 1. 1.
  0350403 - PSU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pokorná, Z. - Urbánek, Tomáš
  Přisuzování významu u fobických jedinců.
  [Meaning attribution in phobic subjects.]
  Československá psychologie. Roč. 54, č. 5 (2010), s. 472-485 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GA406/09/2089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: anxiety * phobia * fear * meaning theory
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.230, rok: 2010

  Článek pojednává o fobii z hlediska psychosémantiky. Pomocí systému významu byly porovnávány významové profily fobiků a kontrolní skupiny. Studie podpořila hypotézu, že jedinci vykazující zřetelné fobické strachy se liší od kontrolní skupiny ve způsobu zpracování významu, chápaném jako četnosti užití významových proměnných. Chceme-li vystihnout charakteristické rysy fobiků, je třeba zmínit pasivitu ve smyslu neochoty aktivně zasáhnout do běhu věcí v okolním světě, zaměření na vnitřní prožitkový svět a fantazii a emoční nestabilitu. Zmíníme ještě specifický kognitivní styl spočívající ve zdatném využívání analytického a abstraktního myšlení při kontrole okolního prostředí. V kontrastu k němu se ale projevuje nechuť či neschopnost kognitivně ovládnout vnitřní prožitkový svět, ve kterém emoce dominují nad racionálními složkami. Ve vztahu k vnějšímu prostředí se nezaměřují na skutečnou podstatu věci, ale spíše přeceňují detaily a emočně nabité signály. To může vést až k rigiditě chování.

  The article deals with the psychosemantic aspects of phobia. The meaning profiles of the phobic and control groups were compared. The study confirmed the hypothesis that individuals showing phobic fear differ from the control group in the way of the meaning assignment defined as the frequency of use of meaning variable. To capture the characteristics of phobic individuals, we found passivity in terms of reluctance to actively intervene in the outside world, focus on internal experiences and imagination, and emotional instability. We also found a specific cognitive style – efficient use of analytical and abstract thinking to the environment control. There is the reluctance or inability of cognitive control of the internal experiences with emotions dominating over rational elements. In relation to the external environment they do not focus on the overall context of the situation, but overestimate the details and emotionally charged signals. This may lead to the rigidity of behavior.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190418