Počet záznamů: 1

Psychologie osobnosti : hlavní témata, současné přístupy

 1. 1.
  0350397 - PSU-E 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Blatný, Marek - Hřebíčková, Martina - Millová, Katarína - Plháková, A. - Říčan, Pavel - Slezáčková, Alena - Stuchlíková, I.
  Psychologie osobnosti : hlavní témata, současné přístupy.
  [Personality psychology : Main themes, current approaches.]
  1. - Praha: Grada, 2010. 301 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3434-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: personality * personality domains * current approaches
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Monografie podává kritickou analýzu vývoje v hlavních oblastech psychologie osobnosti v posledních 25 letech. Z tradičních témat se zabývá temperamentem, rysy osobnosti, inteligencí, motivací, vývojem osobnosti, spiritualitou. Každá kapitola je uvedena krátkým historickým exkurzem a výčtem poznatků, které jsou v dané oblasti považované za základní, následuje kritické zhodnocení vývoje v dané tematické oblasti. Zařazena jsou i témata zcela nová, s nimiž se setkáváme teprve v posledních dvou desetiletích – osobní pohoda, lidské ctnosti a silné stránky charakteru. Odborníci a odbornice, kteří se na monografii podíleli, se výzkumu osobnosti dlouhodobě věnují, kniha je proto napsána s hlubokým vhledem do problému a znalostí světových trendů. V rámci jednotlivých kapitol jsou prezentovány i původní vědecké výsledky jejich autorů a autorek.

  Monograph gives a critical analysis of development in main areas of personality psychology in the last 25 years. In the traditional topics it deals with temperament, personality traits, intelligence, motivation, development of personality, spirituality. Each chapter is introduced by a short historical excursion and a list of evidence that are considered as principle in these areas. They are followed by a critical assessment of development in each thematic area. Topics included in this monograph are not only traditional, but also brand new, that we meet only in past two decades – well-being, human strengths and virtues. Experts, who participate on this monograph, are engaged in the personality research for a long time. The book is therefore written with a deep insight into the problem and knowledge of the world trends. The authors also included in the chapters results of their own original scientific research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190412