Počet záznamů: 1

Velký Kosíř u Prostějova - významný mezník v rozšíření teplomilných doubrav na Moravě

 1. 1.
  0349987 - BU-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Roleček, Jan
  Velký Kosíř u Prostějova - významný mezník v rozšíření teplomilných doubrav na Moravě.
  [The Velký Kosíř Hill Near Prostějov - An Important Landmark in Distribution of Thermophilous Oak Forests in Moravia.]
  Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Roč. 2009, 10-11 (2009), s. 7-14 ISSN 1803-1404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: vegetation * phytosociology * thermophilous oak forests
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Studie dokládá nejsevernější známý výskyt dvou typů teplomilných doubrav na Moravě: xeromezických bazifilních doubrav asociace Corno-Quercetum a xerotermních acidofilních doubrav asociace Genisto pilosae-Quercetum petraeae. Obě společenstva jsou vázána na jihozápadní svah vrchu Velký Kosíř u Prostějova. Překvapivý výskyt bazifilních doubrav v území s převahou kyselých substrátů je pravděpodobně zapříčiněn příměsí spraše v půdě. Výsledky studie potvrzují fytogeografický význam oblasti Velkého Kosíře a podporují dříve publikované návrhy na revizi jejího regionálně-fytogeografického členění.

  The study documents the northernmost exclave of two types of thermophilous oak forests in Moravia: dry-mesic oak forests of base-rich soils (Corno-Quercetum association) and dry oak forests of acidic soils (Genisto pilosae-Quercetum petraeae association). They occur on the south-western slopes of Velký Kosíř Hill near Prostějov town. The surprising occurrence of the base-demanding community in the region with the prevalence of base-poor bedrock is probably enabled by an admixture of loess in the soil. The results of the study confirm the phytogeographic peculiarity of the study region and support some earlier suggestions for the revision of its phytogeographic division.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190097